Кыш үделгезин аалчылары-биле кады байырлаан

  0
  3
  Масленица байырлалын таварыштыр Кызылдың 9 дугаар гимназиязының делегациязы, уругларның «Угулзалар» хореография каттыжыышкынының киржикчилери Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Септиң 1 дугаар школазынга аалдап четкенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) даргазының оралакчызы Ирина Бадыргы бо байырлыг хемчегге база киришкен. «Чаңгыс дээр адаанда» деп төлевилелге идеяны кииргени дээш, Сарыг-Септиң 1 дугаар школазының коллективинге өөрүп четтиргенин илереткен.

  – Мен бодаарымга, бо төлевилел аңгы-аңгы школаларның өөреникчилериниң эп-найыралдыг харылзааларын сайзырадырынга идиг берген. Хоорайда, суурда – кайда-даа чурттап турар болза, бот-боттарының культуразын болгаш ёзу-чаңчылдарын билир болурунга, республиказының бойдус бүдүжү, нациялары, шажын-чүдүлгелери хөй янзы дээрзин билип чоруурунга дузалаар. Ол кончуг эки.

  Кыш үделгезиниң байырлалынга Сарыг-Септиң 1 дугаар школазының белеткеп алган оюн-тоглаазын көрүп, боттарының уран-мергежилдиин кайгамчык кылдыр бараалгадып, вен вальсты эң чараш кылдыр күүсеттилер. Уруглар омак-хөглүг чугаалажып, найыралдажып, бүгү чүүлдү аажок сонуургап турду.

  Бо төлевилелдиң сорулгазы, анаа ужур эдерип кылыр чүүл эвес, а школалар аразынга эп-найыралдыг харылзааларны катап эгидип, бот-боттарының амыдыралын сонуургап, аралажып чугаалажыры. Төлевилел ылап-ла эки ажылдап турарын көрүп бүзүредим.

  Уруглар дээрге каяа-даа, кажан-даа уруглар-дыр. Оларның хамык чүүлдү сонуургап билип алыксаары, ажык сеткилдии, өөрүшкүзү, эп-найыралдыг болур чүткүлү – бистиң чонувустуң күчү-күжүнүң үндезини-дир. Педагог башкыларның күш-ажылы дээш, өөрүп четтиргенимни илередип тур мен – деп, депутат сагыш-сеткилин үлешкен.
  Реклама