Кыштаглаашкын хүр эртип турар

    0
    11

    Сүт-Хөл кожууннуң Көдээ ажыл-агый эргелелиниң дыңнатканы-биле алырга, кыштаглаашкын ниитизи-биле хүр эртип турар. Хар чуга, агаарның температуразы чылыг болгаш, көдээ ишчилерге база мал-маганга таарымчалыг. Эртен, кежээ чыварлыг үелерде безин чүгле 20  ажыг градус болуп турар. Бо чылын 140 ажыг муң шээр мал, 12 муң инек, беш муң чылгы, 100 ажыг сарлыктарны кыштаглаашкынче киирген. Мөңгүн-Тайганың бедик тайга-сыннарынга чоруур сарлык малды Сүт-Хөл кожуунче беш-алды чыл бурунгаар «Эгелеп чоруур фермер» деп программаның ачызында Василий Ооржак садып эккелген болгаш Оргу-Шөлдүң девискээринде тайга-сыннарда азырап тудуп чоруур. Мөңгүн-тайгажылар-биле бир дөмей сүт-хөлчүлер сарлыктың эъдин, сүдүн болгаш дүгүн садып-саарып, орулганы киирип ап өөрени берген. Сүт-Хөлде 110 арат-фермер ажыл-агыйлар, сес көдээ ажыл-агый бүдүрүлгези, 2 муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлге болгаш 1 көдээ ажыл-агый кооперативи ажылдап турар. Мал чеми четчир. Шупту 127 тоннаны белеткеп алганын Көдээ ажыл-агый эргелелиниң даргазы Шончалай Ондар демдеглээн.

    Реклама