Кыштагларда байдалды хынап

  0
  0

  ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа Шагаа бүдүүзүнүде кыштагларже үнүүшкүннерин уламчылап турар.

  Дээди Хуралдың даргазы Чаа-Хөл кожууннуң Ак-Туруг чоогунда «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери Эдуард биле Саяна Шадыптарның болгаш Олег биле Аяна Бадыларның аалдарынга четкен.

  Кан-оол Даваа аныяк малчыннарга кел чыдар байырлал таварыштыр белектерин сунуп, кыштагларда байдалды, мал оолдаашкынының белеткелин сонуургап, малчыннарга кандыг дуза херегин чугаалашкан.

  – Губернатор төлевилелиниң дузазы-биле аныяк малчыннарывыс күрүнениң деткимчезин алгаш, ажыл-ижин бедик деңнелге тудуп, үре-түңнелдиг, кызымаккай ажылдап чоруурун көргеш, кижи өөрүүр-дүр. Белен эвес ажыл-ижинге чедиишкиннерни, ал-боттарынга болгаш уруг-дарыынга кадыкшылды, аас-кежикти күзээр-дир бис – деп, парламент даргазы кыштагжыларга байырын чедирген.

  Реклама