“Кыштагның” киржикчилери шилиттинген

  0
  0

  Тывага 2016 чылдан бээр чедиишкинниг боттандырып турган “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелди “Кыштаг” кылдыр эде адааш, өскерилгелерни киирген. Төлевилелинге киржир күзелдиг кижилерниң хөй болганы-биле киржикчилериниң назы-харының үстүкү кызыгаарын 55 харга чедир көдүрген.

  Тываның көдээ ажыл-агый яамызының дыңнатканы-биле алырга, бо чылын “Кыштаг” губернатор төлевилелинче 105 өг-бүлени чоннуң чыыштарынга шилээн.

  “Шилилгени эрткен өг-бүлелерниң 70 хуузундан хөйү аныяк өг-бүлелер болган. Көдээниң чурттакчылары губернатор төлевилелинге киржиринге аныяктарны шилип ап турары билдингир-дир. Шилилгеге 35-тен өрү назы-харлыг кижилер база киржип турары өөрүнчүг-дүр. Бистиң тыва чонувустуң ажыл-агыйжы чоруунуң херечизи ол-дур” – деп, республиканың көдээ ажыл-агый сайыды Айдын Дун чугаалаан.

  “Кыштаг” губернатор төлевилелинге 2021 чылда киржиринге шилиттинген 35 хардан өрү назы-харлыг 24 киржикчи 200 баш шээр малды азы 20 баш бода малды алыр. Оларга тускайлап берген чер девискээринге чуртталга бажыңнарын болгаш мал кажаа-хораазын боттарының акша-хөреңгизи болгаш күжү-биле тудар.

  “Кыштагның” 2021 чылда 35 хар чедир назы-харлыг 81 киржикчилери 200 шээр азы 20 кыс бода малды болгаш кыштагга чуртталга бажыңы, мал кажаалары тудуп алырынга деткимчени алыр.

  “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелди 2016-2020 чылдарда боттандырып келгеш, 523 малчын ажыл-агыйларны тургускан. Бо чылын оларга 105 малчын өг-бүле немежири ол.

  Реклама