Кыштагжыларга семинар

  0
  9

  Бо чылгы «Кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге семинарны эрттирген. Мал-маган азыраарының дугайында зоотехника болгаш ветеринария талазы-биле билиглерни оларга Тываның күрүне университединиң көдээ ажыл агый факультеди биле республиканың көдээ ажыл-агый техникумунуң баазазынга өөредип турган.

  Келир үениң малчыннары мал-маган азырап тударының талазы-биле зоотехниктиг негелделерни, мал тарылгалары, малды кылымал арга-биле тарып боозадыры, малдың эдержир үелериниң болгаш мал чеминиң белеткелиниң дугайында бо курстардан билип алган.

  Кыштагжылар мал-маган тударындан аңгыда тараачын-арат ажыл-агыйның баштыңы болуп, сайгарлыкчы ажыл-чорудулганың, бухгалтер учедун болгаш үндүрүглер дугайында белеткээн лекциялардан элээн билиглерни шиңгээдип алырлар. Өөредилге курстары доосту бээрге, оларга шынзылгаларны тыпсыр.

  Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы сайгарлыкчы болур күзелдиг улустарга көдээ ажыл-агый продукциязын болбаазырадып, улаштыр садып сайгарарының талазы-биле аңгы курстарны эрттирерин саналды киирген.

  Губернатор төлевилелиниң бо чылгы киржикчилери арат бизнезин аажок сонуургап, республикага мал ажыл-агыйын сайзырадырынга ол аажок кедилиг болур деп турарлар.

  Реклама