Кышты үдээн

  0
  8

  Улуг-Хем кожуун XIX чүс чылдан бээр тыва, орус болгаш өске-даа омактыг кижилер элээн хөйү-биле кожа-хелбээ чурттаар девискээр апарган. Аңаа орус тараачыннар көжүп кээп, баштайгы суурларны үндезилеп тудуп, тус черниң чону-биле эптиг-чөптүг чурттап келгеннер. Тыва Арат Республиканың тургустунарынга база ол эп-найырал кончуг салдарлыг болган.

  Тыва улус орус чоннуң байырлалдарын сонуургап, оларның канчаар эртип турарын кээп көрүп, чоорту ол байырлалдарны орус эш-өөрү-биле кады демдеглеп эрттирер апарган. Кышты үдээр байырлал байырлал чоорту бүгү Тываның хөй национал чоннарының чылыг-чырык, хөглүг-омак часкы байырлалы болу берген.

  Улуг-Хем кожууннуң төвү Шагаан-Арыг хоорайның чурттакчылары Биче-оол Моңгул-оол аттыг стадионга “Кайгамчыктыг Масленицаны” байырлап, кышты үдеп, чаагай часты уткуп алганнар. Аңаа каткы-хөг чаңгыланып, ыр-шоор куттулуп, оюн-тоглаа дойлуп турган.

  Шагаан-Арыгның Культура болгаш дыштанылга төвүнүң ажылдакчылары стадионга бедик сценаны баш бурунгаар тудуп үндүргеш, байырлалга тураскааткан ыр-шоор, танцы-сам көргүзүүн организастаан. Кожууннуң суурларының болгаш Шагаан-Арыг хоорайның уран чүүлге салым-чаяанныг кижилери ол оюн-көргүзүгге дыка идепкейлиг киришкеннер.

  Кидис идик ырадыр октаар, адагаш бажынче халбактанып үнер, даван-даяктарга чаржыры дээш өске-даа марыглдаа оюннарга хөй кижилер киришкен. Оюннарның болгаш ыры-шоор маргылдааларының тиилекчилеринге, көрүкчүлерниң сонуургалын боттарынче хаара туткан киржикчилерге шаңналдарын тывыскан.

  Масленица адагажының бажында аскан шаңналдарны дүжүрүп алыр эрес-капшагай эрлер эвээш эвес болган. Меңги Опай-оол, Алексей Түлүш, Белек Дөңгүр-оол дээш өскелер-даа өртектиг белектерни дүжүрүп алганнар.

  Кидис идикти эң-не ырадыр октаан кижи Аржаана Түлүш. “Аскыр дагаалар чогужунга” Ай-Херел Сандал тергиидээн. Даван-даяктарлыг чаржырынга Сергек Чукпанайга чедер кижи чок болган. Кожамыктап ырлажырынга Эрес Моңгуш шылгараан. Орус улустуң самнарын теверинге Анастасия Задоринаны ажар кижи чок болган.

  Шагаан-Арыгның сайгарлыкчылары байырлалдың амданныг аъш-чеми-биле чыылганнарны ашкарып-чемгерип турганнар. “Масленицаның изиг блинызы” деп мөөрейге киришкеннерниң аразындан Шеңне Кыргыстың быжырган блинылары эң-не амданныг болган.

  Кыш үделгези магалыг байырлалга чон мага хандыр ойнап хөглээн.

  Реклама