Кызыгаарлаашкынны ужулган

  0
  3

  Республикада чаа коронавирус халдавырының байдалды экижээни-биле холбаштыр Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралынга ТР-ниң Экономика яамызынга ниити чемненилге организацияларының (рестораннар, кафелер, столоваялар, буфеттер, орук кыдыының чемненилге черлери, барлар, ишкеш чиир черлер) болгаш уругларның ойнап-тоглаар төптериниң таптыг ажылдаарынга шаптараазын болуп турар кызыгаарлашкыннарны уштурун дааскан.

  Тыва Республиканың Чазааның 2021 чылдың март 19-та хүлээп алганы “Күштелдирген белеткелдиң байдалында Тыва Республиканың девискээринге организацияларның болгаш хууда сайгырлыкчыларның ажыл-агый чорударының Дүрүмнеринде 2 пунктуга өскерилгелер киирериниң дугайында” № 135 доктаалынга дүүштүр:

  — ажылдакчыларның COVID-19-тан тарылга эрткен-эртпээни хамаарылга чокка, ниити чемненилге организацияларындан (рестораннар, кафелер, столоваялар, буфеттер, орук кыдыының чемненилге черлери, барлар, ишкеш чиир черлер) ажылдаар үе-шагының талазы-биле кызыгаарлаашкынны ужулган;

  — уругларның ойнап-тоглаар төптеринге, компьютер залдарынга болгаш ындыг чергелиг ачы-дуза чедирип турар өске-даа объектилерге 2,5 дөрбелчин метрге 1 кижи турарының дугайында кызыгаарлаашкынны ужулган.

  Күштелдирген белеткелдиң үезинде СП 3.1.3597-20 санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерниң 4.4 пунктузунда көрдүнген санитар-эпидемиологтуг (профилактиктиг) хемчеглерни ыявыла сагыыр:

  — доктааткан чурум ёзугаар оран-саваның агаарын хора чок болдурары;

  — дезинфекция херекселдерин ажыглап, оран-саваның шык ашталгазы;
  — оран-саваны агаарладыры;

  — хууда болгаш ниитиниң арыг-шеверин сагыырынга байдалдарны тургузары;

  — холдарны аштап-арыглаарынга харылзаа-холбаа чок санитайзерлерни тургузары;

  -ажылдакчыларга болгаш келген кижилерге масканы кедериниң чуруму база 1,5 метр социал ыракшылды сагыыры;

  — хууда камгалалдың, дезинфекция херекселдериниң, кешке ажыглаар антисептиктерниң 5 хонуктан эвээш эвес курлавырын хандырары.

  Реклама