Кызыл хоорайга чаа школалар тудуу

  0
  7
  Бөгүнгү аппарат хуралынга Кызыл хоорайга чаа школаларны тударынга белеткел ажылдарын база чугаалашкан. Чаа школалар тудуглары-биле холбаштыр амгы үеде шиитпирлеттинип турар айтырыг – ол школаларны тудар чер девискээрин аңгылап бээри.

  Спутник микрорайонга тудар школаның чер девискээриниң айтырыы шиитпирлеттингенин Кызыл хоорайның мэри Карим Сагаан-оол дыңнаткан.

  Өөреникчилерни өөредиринге байдалы айыылдыг деп тускай комиссия шиитпир үндүргеш, хаап каапкан Кызылдың 14 дугаарлыг школа турар, найысылалдың мурнуу талакы девискээринде чоннуң “Шанхай” деп адай берген микрорайонда чер участогун алгыдып бээринде нарын айтырыглар ам дээрезинде бар болуп турар. Чүге дээрге ол микрорайонга чурттап турган хамаатыларның хуужуткан чер участоктарын хоорайның чер өнчүзү кылдыр эде көөр ужурлуг.

  “Шанхайда” эрги чер бажыңнарны бузуп, ооң чурттакчыларын чаа бажыңнарже көжүрген төлээде 14 дугаарлыг школаның чаа оран-савазын тудар чер айтырыы чоокку үеде шиитпирлеттине бээр ужурлуг.

  Кызылда 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригаданың шериг албанныгларының ажы-төлү өөренир школаны найысылалдың оң талакы девискээринге тударын планнаан. Бо школага ол чоок кавының чурттакчыларының ажы-төлү өөренирин чедип алыры-биле ону улгаттыр тударын бадыткаар чылдагаанны тургузарын Кызыл хоорайның мэриязынга, республиканың өөредилге яамызынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол берген.

  Иштики херектер яамызының, Россияның Айыыл чок чоруунуң федералдыг албанының, Росгвардияның дээш өске шериг албан черлериниң оң талакы девискээрде чурттап турар ажылдакчыларының школа назынныг уруг-дарыының даңзызын тургузуп, ону РФ-тиң камгалал сайыдының оралакчызынга кииреринге белеткээрин дүргедедирин Чазак Даргазы негээн. Чүге дээрге ол школаны улгаттыр тудуп, аңаа оң талакы микрорайонда ажы-төлдү өөредип болурунуң дугайында баш бурунгаар дугуржулга Тываның Баштыңы биле Россияның камгалал сайыдының аразында бар.

  Реклама