Кызыл кожуун бот-идепкейин көргүскен

  0
  2
  Кызыл кожуун бот-идепкейин көргүскен

  Бөгүнгү аппарат хуралынга өскүс уругларны чурттаар оран-сава-биле хандырар хемчеглерни чугаалашкан.

  – Өскүс уругларга дээш туткан бажыңнарны ажыглалче киирип эгелээн. Кижилер чыл төнчүзүнде эвес, а эгезинде чаа бажыңнарже көжүп киргени өөрүнчүг-дүр. Аңаа бөдүүн чижек кылдыр Кызыл кожуунну алыылыңар. Чагырга черинге четтиргеним илередийн. Тудуг кылыр чер участогун белеткээр арганы шуптузунга берген бис. Кызыл кожуун бот-идепкейин көргүскен.

  Сукпак суурже кирер орук чоогунда сес бажыңны ажыглалда киирген. Ам шак-ла ындыг 24 бажыңнарны тудар. Коттеджтерлиг бичежек хоорайжыгаш өзүп келгенин көөрге, онза» – деп, Чазак Даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт дыңнаткан.

  Ол ышкаш чаа бажың алган кижилер хериминиң ишти-даштын чаагайжыдып алырын база ол кезек девискээрни инфраструктура-биле хандырарын муниципалитеттерге сүмелээн.

  – Социал инфраструктура программазын дораан кылып алыңар. Тудугларны кайы хамаанчок тутпас кылдыр. Чижек кылдыр «Көдээ черлериниң комплекстиг хөгжүлдези» программада ышкаш кылдыр кылып болур. Өскүстер көжүп кирер болганда социал ажылдарны база көөр. Огород тарыырынга, суггарылгага дузалажыр.

  Чаа микрорайоннарның чурттакчылары-биле кады идепкейлиг ажылдаар арга бүрүн бар. Шупту муниципалитеттер эгелекчи саналдарны үндүрүп, идепкейжизин көргүзүп, аргаларны дилеп-тывар ужурлуг – деп, Александр Брокерт сагындырган.

  Реклама