Кызылдың мэриниң кубогу Аксы-Барлыкта

  0
  0

  Кызыл хоорайның мэриниң кубогу дээш бөмбүктүг хоккей маргылдаазын Тывада бир дугаар эрттирген. Маргылдаа болур дугайында чарлал спорттуң бо хевиринге ынак улустарга, ылаңгыя улуг назылыг спортчуларга аажок өөрүнчүг болган.

  Бөмбүктүг хоккей маргылдаазы Национал парктың чуңгулаар доштүг шөлүнге үш хүн уламчылаан. Спортчу хемчегни хоорай чагыргазының Культура, спорт болгаш аныяктар политиказының департаментизи Бөмбүктүг хоккей федерациязы-биле кады организастап эрттирген. Дүүн, Ада-чурт камгалакчызының хүнүнде, түңнел оюннар болган.

  Маргылдаага республиканың аңгы-аңгы булуңнарындан келген 12 команда киришкен. Бирги черни «Аксы-Барлык» командазы чаалап алган. Бай-Тайга кожууннуң командалары шыырак болгаш улуг назылыг ойнакчылары-биле онзаланып, аныяк-өскенге төлептиг үлегерин көргүскен.

  Кайгамчык эрес кашпагай, быжыг туруштуг эки ойнакчы «Аксы-Барлык» чыынды командазының 62 хар ажа берген назылыг кежигүнү болган. Ооң авааңгырындан назыны ол хире деп билдирбес болган.

  Үш хүн улаштыр болган изиг маргылдааның тиилекчи командаларын болгаш төлептиг спортчуларны шаңнаан:
  I черни – «Аксы-Барлык» командазы – 20000 рубль; II черни – «Шуй» командазы – 15000 рубль; III черни – «Баян-Тала» командазынга – 10000 рубльди тывыскан.

  Бөмбүктүг хоккей маргылдаазының шылгараңгай спортчуларын номинация аайы-биле тодараткан.
  Бай-Тайга кожууннуң Шуй суурунуң чурттакчызы Чыргал Сотпаа тергиин вратарь, Бай-Тайга кожууннуң Шуй суурунуң чурттакчызы Алдын-Херел Лапчаа тергиин халдакчы, Барыын-Хемчиктиң Аксы-Барлык суурнуң чурттакчызы Шоваалаң Саая эң төлептиг камгалакчы болган.

  Кызылдың мэри Карим Сагаан-оол Бай-Тайганың Бай-Тал биле Улуг-Хемниң Ийи-Тал суурларының аныяк командаларынга тиилелгеже чүткүлү дээш, акша шаңналдарын (15000-15000 рубль) тывыскан.

  Реклама