Кызылга дүк фабриказын тудар дээш

  0
  0

  Республикада мал-маганның дүгүн улуг хемчээлге болбаазырадырының аргаларының дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол шагда-ла сайгарып, ону боттандырарының оруктарын дилеп келген. Бир катап Моолга албан-ажыл аайы-биле баргаш, моолдар дүк бизнезин канчаар чорудуп турарын көрүп, ону сайгара бодааш, тыва хой-өшкүнүң дүгүн делегейге билдингир бараан кылдыр болбаазырадыр ажылды чорударын планнап алган.

  «Кожаларывыс моолдар-биле сырый болгаш эп-найыралдыг харылзааларывысты ажыглап, ангор өшкүлерниң дүгүнден болгаш дүктүң чөөгүнден бараан аймаа бүдүрүп үндүрер моол-российжи бүдүрүлгени тургузар-биле кады ажылдап, күжениишкиннеривисти каттыштырарын Моолдуң удуртулгазынга саналдаан мен” деп Шолбан Кара-оол бодунуң блогунга бижээн.

  Республиканың удуртукчузу чүгле моолдар-биле кады ажылдажылгага кызыгаарлаттынмайн, Россияның иштинден база деткикчилерни дилеп турган. Акша-төгериктиг инвесторларны моол-российжи бүдүрүлгени тургузарынга хаара тудуп болур арганы федералдыг төптүң бадылааны Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң хууда программазы база берген. Хууда программа улуг хемчээлдиг төлевилелдерни республикага боттандырар арганы тургускан.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүктү бүрүнү-биле болбаазырадып турар Россияда кара чаңгыс бүдүрүлгениң ээзи, «Квест-А» компанияның тургузукчузу Марат Халкечев-биле Москвага ужурашкан. Черкесск хоорайда фабриканың тургузукчузу, улуг российжи инвестор Марат Халкечевке Тываның дүгүн болбаазырадыр болгаш оон продукция бүдүрүп үндүреринге кады ажылдажылганы саналдаан. Ооң-биле Москвага ужурашкаш, дүктүң баштайгы болбаазырадылгазын чорудар фабриканы тударын сүмележип чугаалашкан. Бо сорулга боттанган соонда, ооң соңгааргы кады ажылдажылганың уг-шии билдине-ле бээр болгай.

  Мал ажыл-агыйының адырынга губернатор төлевилелдери чедиишкинниг боттанып турарының ачызында Тываның шээр малының саны көвүдээн. Хой-өшкүнүң дүгүн малчыннар чыл санында-ла улам көвүдедир кыргып ап турар апарганнар. Ынчангаш дүктү улуг хемчээлдерге болбаазырадып эгелээриниң аргазы тургустунган деп Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар.

  Реклама