Лапта – чоннуң оюну

  0
  6
  Лапта – чоннуң оюну
  Өвүр кожууннуң төвү Хандагайты суурда Доржу Казакин аттыг спорт стадионун «Спорт — чуртталганың нормазы» деп национал төлевилел-биле чаартып, бут бөмбүүнүң шөлүн кылымал шывыг-биле шыпкан соонда, стадион чүгле спортчу белеткелдерниң болгаш маргылдааларның шөлү эвес, улусчу оюннарның база шөлү апарган. Шимченгир оюннарга ынак кижилер частың чылыг хүннеринде маңаа чыглып келгеш, янзы-бүрү улусчу оюннарны ойнап турар.

  Хары угда хөй кижилер киржип болур, ойнаар дүрүмү бөдүүн орус улустуң “Лапта” деп оюну 1960-1970 чылдарда бүгү Тываның суурларының кудумчуларынга диңмиреп турган. Хандагайты суурга база улуг кижилер болгаш ажы-төл лаптаны ойнаарынга кончуг ынак турган деп хоочуннар сактып чугаалааннар. Ол оюнну база катап Өвүр кожуунга нептередир сорулга-биле спорттуң хөй-ниити чөвүлелдериниң болгаш албан-организацияларның идепкейжилери лаптаны ойнап турар апарган.

  Апрель айның 7-8-тиң хүннеринде Хандагайтының стадионунга лапта оюннуң маргылдаазын Өвүр кожуун чагыргазының аныяктар болгаш спорт килдизиниң специализи Сайсуу Монгуш организастап эрттирген. Лапта оюнга маргылдааны Бүгү делегейниң Кадыкшылга хүнүнге тураскааткан. Чүге дээрге лапта эрес-кашпагай, шимченгир, хөглүг кижилерниң оюну.

  Лапта маргылдаазынга ниитизи-биле 8 команда киришкен. Оюн-маргылдаага Хандагайты ортумак школазының 2003 чылдың доозукчулары тиилээш, бирги черни ээлээн. Ийиги черге Спорт школазының тренерлери төлептиг болган. Үшкү черни «Чечек» уруглар садының демниг коллективиниң командазы чаалап алган. Тиилекчи командаларга мактал бижиктерни болгаш шаңналдарны тывыскан.

  Маргылдаалар болбас-даа хүннерде бут бөмбүүн, хол бөмбүүн ойнап, сула шимчээшкиннер кылып кээп турар аныяктар болгаш школачылар дыка хөй. Стадионну долгандыр терге теп, кросстаан кижилер база эвээш эвес.
  Реклама