Ленинградчыларның эрес-дидим чоруун сактып

  0
  2

  Бөгүн Тываның Алдан-маадыр аттыг Национал музейинге Маадыр хоорай Ленинградтың камгалакчыларынга болгаш чурттакчыларынга тураскааткан чыл санында эртип турар Бүгү-российжи “Блокада хлеви” деп акцияның эгелээнин @tmgnews17 дыңнаткан. Аңаа республиканың аныяктарының болгаш хоочуннарның хөй-ниити организацияларының кежигүннери, эки турачылар, культура база өөредиге яамыларының төлээлери, музей ажылдакчылары база ZOOM платформа таварыштыр республиканың өөредилге адырының ажылдакчылары киришкен.

  Национал музейниң директору Каадыр-оол Бичелдей Маадыр хоорай Ленинградтың блокада үезинде төөгүзүн чыылганнарга таныштырган: “Петр I хаанның тургусканы ыдыктыг, чараш Ленинград хоорай Ада-чурттуң дайынының кончуг берге үелерин чурттап эрткен. Ленинградчылар 872 хонук дургузунда эң-не берге аш-чут, түрегделди көргеннер. Дайын эгезинде 3 сая чурттакчылыг хоорай, блокада төнчүзүнде 557 700 кижи арткан. Оларның демниг чоруу, тиилелгеге бүзүрели, быжыг тура-соруу бергелерни ажып эртип шыдаан”. Ол ышкаш Ленинградты хостаар тулчуушкунга киришкен чаңгыс чер-чурттугларывыс Шумов алышкыларның, Совет эвилелиниң Маадыры Николай Макаренконуң эрес-дидим, маадырлыг чоруун утпайн, сактып чоруурун Каадыр-оол Алексеевич чугаалааш, “Блокада хлеви” деп акцияны эгелээн деп чарлаан.

  Чыылганнар акцияның демдээ Ленинград бүзээлээшкининиң эң-не берге үезинде бир хүнде үлеп турган хлебтиң эң-не хензиг үлүү – 125 грамм “блокада хлевин” амзап, ленинградчыларның эрткен оруун сагыш-сеткилинге сиңирип алганнар.

  “Блокада хлеви” – Ленинград хорайның тайбың чурттакчыларының эрес-дидим чоруун салгалдар чоргаарал-биле сактып чоруурун кыйгырган акция-дыр. Ону январь 18-тен 27-ге чедир уламчылаар. Ол үе дургузунда республикага Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде бүзээлээшкинни ажып эрткен Ленинград дугайында сактыышкын хемчеглери болур эртер. Эки турачы волонтерлар Тыва Үндезин культура төвүнге, А. С. Пушкин аттыг национал библиотекага база Чуковский аттыг уруглар ном саңынга блокада дугайында киноларны көргүзер, хөй-ниити чемненилге черлеринге “блокада хлевин” үлээр.

  Акцияның эң-не кол хүнү январь 27-де, фашистиг бүзээлээшкинден Ленинградты хостаан хүнде школаларга, ортумак болгаш дээди өөредилге черлеринге, немелде өөредилге албан черлеринге, культура бажыңнарынга бүгү-российжи “Блокада хлеви” деп ажык кичээл болур.

   

   

  Реклама