Ленинградтың өскүстеринге деткимче

  0
  0

  Чоокта чаа Ленинград хоорайны бүзээлээшкинден хостаан хүнге тураскааткан ээлчеглиг сактыышкын хемчеглери эрткен. Ада-чурттуң Улуг дайынының үези-биле холбаалыг бир таварылга Моолдуң төөгүзүнде уттундурбас арткан.

  1945 чылда моол эртемден болгаш чогаалчы, академик Бямбын Ринчен XVII чүс чылда национал-хостаашкынныг шимчээшкинниң шылгараңгай ажылдакчызының дугайында “Цогт Тайж” деп фильмге сценарий бижээн. 1946 чылда ол ажылы дээш аңаа Чойбалсан аттыг Күрүне шаңналын тывыскан.

  Ооң ол шаңналының түңү 20 000 төгерик болган. Ол үениң өртектери-биле алырга, бир хой өртээ беш төгерик, ындыг болганда, ол шаңнал-биле бүдүн коъдан мал садып ап болур турган.

  Ынчан Ринчен бай-даа эвес, каш чыл бурунгаар хоругдалдан үнген, бөдүүн журналист турган. Ол шаңналын алыр дээш банкыга баргаш, акшазын дыка үр хынамчалыг катап-катап санап-ла турган. Ол чүүлге банк ажылдакчылары таарзынмайн, ону хоптак сеткили-биле ынча хөй акшаны катап-катап санаан херээ чүл деп айтырган. А Ринчен акшаны санап дооскаш, ооң аразындан чүгле чаңгыс төгерик акшаны ап алгаш, арткан түңүн Ленинградтың өскүстеринче шилчидиптерин дилээн.

  Реклама