Мөөң вакцина кээрин манап турар

  0
  3

  Республиканың Кадык камгалал яамызы чоокку үеде чаа коронавирус халдавырынга удур мөөң вакцинаны манап турар. Ооң-биле холбаштыр тарылга кылыр черлерниң чеже кижини эрттирип шыдаарын санап, ооң ажылдаар чурумун тургузуп эгелээн.

  Салдынган сорулгаларга дүүштүр чай эгезинге чедир чурттакчы чоннуң 39 хуузу тарыттынган турар ужурлуг. Улуг улус-чоннуң 60 хуузу тарыттынганда, чүгле ынчан коллективтиг иммунитет хевирлеттинип болур.

  Республикага тарылганы организастаары-биле тарылга чорудар 39 черни тургускан, аңаа хүннүң-не ийи-ийи бригада 8.00-20.00 шактарда ажылдаар.

  Ол 39 тарылга черинден аңгыда, шимченири багай кижилерни бажыңнарынга тарыдар, ажылчын коллективтерже, малчын коданнарже, ырак-узак суурларже үнүүшкүн кылыр көжүп чоруур бригадалар база ажылдаар.

  Манап турар вакциналар кээри билек, күрүне ачы-дузазының порталын таварыштыр тарылгаже бижидилге эгелээр. Манаашкын хуудузунче киир бижиткен кижилер бирги ээлчегде тарыдар эргелиг.

  Тарылга эгелээнинден тура күрүне ачы-дузазының порталын таварыштыр 605 кижи тарылгаже бижиткен, 355 кижи тарылганы эрткен, 230 кижи чалалга манап турар. Биеэде дег, 60 хардан өрү назылыг кижилер чаа коронавирус халдавырындан мурнай камгаладыр эргелиг.

  Реклама