Мөөрейлежип Шагаалаан

  0
  0

  Барыын-Хемчик кожууннуң Ак сумузунуң шыырак малчын өг-бүлелериниң бирээзи Виктор биле Валентина Ооржактарның Үстүү-Кара-Сугда кыштаанга Актың база Шекпээрниң Баян-Кол малчыннарының Шагаа байырлалы болуп эрткен.

  Ак болгаш Шекпээр сумуларның Төлээлекчилер хуралдарының болгаш суму чагыргаларының төлээлери Шагаа-биле байырны малчыннарга чедирип, үнүп орар Инек чылында малчыннарның мал-маганы улам өзүп көвүдээрин, малчыннар боттары каң-кадык болурун, арат чонга ажыл-ишке чедиишкиннерни күзээннер.

  Сумуларның хоочун малчыннарынга болгаш хүндүлүг чурттакчыларынга Хүндүлүг бижиктер биле суй-белектерни Ак биле Шекпээр сумуларының Төлээлекчилер Хуралдарының болгаш суму чагыргаларының мурнундан тывыскан.

  Дүн-хүн чок ажыл-ижинден Шагаа байырлалының хүнүнде хосталып алган малчыннар сагыш-сеткилинден ойнап-хөглээн. Тевек тевери, кажыктаары, алгы ырады октаары дээш өске-даа оюн-тоглаа дыка солун болган.

  Алгы ырады октаары күш болгаш арга-хорга херек оюн. Сырга Монгуш алгыны эң ырады октааш, тергиидеп үнген. Кожамыктаарынга болгаш узун-тыныштаарынга алыс черле ырлаар-шоорлаар Рада Монгуш шылгараан. Кажыктаарынга Рада Кара-Сал, тевектээринге
  Ооржак Ангырак кымга-даа аштырбааннар. Аът шалбалаарынга Чойган Күжүгетке чедер кижи чок болган.

  Бөлүглежип аргамчы тырттарының маргылдаазы көрүкчүлерниң сонуургалын хаара туткан. Чүге дээрге кенин кыстар боттарының бөлүүн аңгы тургузуп алгаш, эрлер-биле күжүн шенешкеннер. Кенээттер командазы, мурнунче Биче-Тей биле Дулаан-Кара командаларны мурнунче эрттирипкеш, үшкү черни ээлээннер.

  Бо шагда Шагаа үезинде аът чарыштырар, хүреш маргылдаазы база эрттирер апарган. Хүрешке Дөң-Терезинден Омак Ооржак шүүлген, аът чарыжынга Шекпээрден Айдаш Ооржактың аъды мурнап келген.
  Мөөрейлиг оюннарның тиилекчилеринге болгаш шаңналдыг черлерни ээлээн киржикчилеринге белек-селекти тывыскан.

  Реклама