Мөге дайынчының 100 харынга тураскаадып

  0
  5

  Чеди-Хөл кожууннуң Ак-Тал суурнуң Биче-оол Моңгул-оол аттыг спорт залынга март 15-тиң хүнүнде 18 хар чедир назынныг аныяк мөгелерниң аразынга Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи, Тыва Арат Республиканың Арзылаң мөгези Бегзи-Хуурак Донгактың 100 харынга тураскааткан тыва хүреш маргылдаазын эрттиреринге белеткел бо хүннерде чоруп турар.

  Арзылаң мөге Бегзи-Хуурак Донгак Тыва Арат Республиканың революстуг шерииниң эң шыырак мөгелериниң бирээзи чораан. Тываның наадымнарының 128 мөге киржикчилиг 1942-1943 чылдарда маргылдааларынга ийи улай шүглүп үнген.

  1943 чылда Ада-чурттуң дайынынче аъттаныпкан. Тулчуушкун шөлдеринге эрес-маадырлыг мөзү-шынарын көргүскен. Гвардейжи улуг сержант Бегзи-Хуурак Донгак фронтудан чанып келгеш, Тыва автономнуг областың наадымнарынга хүреш маргылдаазынга катап киржип эгелээн. 1947-1948 чылдарда Наадым хүрештеринге кымга-даа октатпайн, база катап тергиидеп үнгүлээн.

  Арзылаң мөге Бегзи-Хуурак Донгак Алдар орденниң III-кү чергези, Ада-чурт Дайыны орденниң I-ги болгаш II-ги чергелери болгаш хөй-хөй медальдар-биле шаңнаткан. Ооң адын «Тываның XX чүс чылда алдарлыг кижилери» деп Күрүне номунче киир бижээн.

  Тыва Арат Республиканың үежилери, 1921 чылда төрүттүнген эки турачылар тыва күрүнениң дайынчы ат-алдарын Ада-чуртуң Улуг дайынының чылдарында төлептии-биле камгалааш келгеннер.
  Боттарының үезинде Тывага ат-алдары алгыг чораан мөге Бегзи-Хуурак Донгак, совет-партия ажылдакчызы Таржа Тонгак Хорун-оол дээш өске-даа эки турачыларның юбилейлерин Тывага элээн делгереңгейи-биле демдеглеп эрттирип келген. Чонга ат-сураа нептереңгейи-биле билдингир эвес тыва эки турачыларның ат-сывы тураскаалдарда сиилбиттинген.

  Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыргакыдан Белекей Тонгак Сүлдем, Бай-Тайга кожууннуң Шындазындан Чудурукпай Иргит Эртине, Чаа-Хөл кожууннуң Үрбүнден Будуге Тончап Хунажык дээш ниитизи-биле 24 эки турачы дайынчылар 2021 чылда 100 харлыг болур.

  Тыва Арат Республиканың 100 чылында оларның дайынчы ат-алдарынга мөгейип, ажыл-ижин, амыдырал-чуртталгазын улам тодаргайы-биле сактыры, эң ылаңгыя аныяк өскенге төөгүп бээри буянныг үүле.


  Реклама