Маадыр 90 харлаан

  0
  6

  Бөгүн, март 15-те, Совет Эвилелиниң Социалистиг Күш-ажылының Маадыры, ССРЭ-ниң эң дээди күрүне шаңналы Ленин ордени-биле үш дапкыр шаңнаткан күш-ажылдың хоочуну, Тываның алдарлыг тараажызы Дойбан Даваа 90 харлаан.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Каа-Хем кожуунда бүрүн эргелиг төлээзи М. С. Ондар, Каа-Хем кожууннуң чагырга даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы А. А. Уванзай, Ильинка суму чагыргазының даргазы С. О. Чүлдүм олар Дойбан Дапьяновичиниң бажыңынга барып, 90 харлаан юбилейи-биле күш-ажылдың маадырынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң өмүнээзинден болгаш Каа-Хем кожууннуң база Ильинка сумунуң чурттакчы чонунуң мурнундан изиг байырны чедирип, кадыкшылды болгаш узун назынны күзеп, белек кылдыр тыва национал тонну кедиргеннер.

  Төрүттүнген хүнү, 90 харлааны-биле байыр чедирип келгени, чаагай күзээшкиннери дээш Дойбан Дапьянович аалчыларга өөрүп четтиргенин илереткен.

  Дойбан Дапьянович Даваа 1931 чылда Тыва Арат Республиканың Каа-Хем кожуунга төрүттүнген. Машина-техника сонуургаар болгаш, механизаторнуң мергежилинге өөренип алган. Совет Армияга шериг албан-хүлээлгезин эрттиргеш, өскен-төрээн чериниң ховуларынга бүгү назыда тараа тарып өстүрүп, ооң чаагай дүжүдүн ажаап ажылдап чораан. Тараажының ажылынга бедик чедиишкиннери, социалистиг күш-ажыл чарыжынга тиилелгези дээш ССРЭ-ниң Дээди Совединиң Президиумунуң 1976 чылдың декабрь 23-те чарлыы-биле Каа-Хем кожууннуң СЭКП-ниң XXV съездизи аттыг совхозтуң комбайнеру Дойбан Даваага Совет Эвилелиниң Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан.

  Дойбан Дапьяновичиге “Каа-Хем кожууннуң хүндүлүг чурттакчызы”, “Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы” аттарны тывыскан. Ооң адын “ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери” деп алдар номунче киир бижээн.

  Алдарлыг тараажының чурттап орар бажыңының хериминиң эжиин Алдын сылдыс биле Тарааның алдын салбактары каастап турар.

  Реклама