Маадыр адаларны утпас дизе

  0
  2

  Тыва Арат Республиканы Совет Эвилелинге каттыштырган, ол Тыва автономнуг область апарган соонда Совет Армияже тываларны эң-не баштай 1949 чылда келдирткен. Оларның аразындан элээн хөй тываларга Кореяга дайынга киржир салым-хуу таварышкан.

  Кореяга дайынга совет солдаттарның киришкени ССРЭ үезинде күрүне чажыды турган. Ынчангаш оларның маадырлыг чоруунуң дугайында чугаалавас, албан-ёзузу-биле дайын киржикчилери санавас. “Корейлер” дугайында чүгле ССРЭ буступ дүжерге билдинген.

  1951-1953 чылдарда корей дайынның киржикчилери тыва солдаттарның дириг чанып келгеннеринден сөөлгү дайынчы Алдын-Херел Алдаевич Куулар 2018 чылда 90 харлыында чырык өртемчейден чарлып чоруткан.

  Алдын-Херел Алдаевич 1928 чылда Сүт-Хөл кожууннуң амгы үеде Ак-Даш суур турар Улуг-Алаак деп черге төрүттүнген. 1949 чылда ону Совет Армияга шериг албан-хүлээлгезин эрттирери-биле келдирткен. Иркутск хоорайда артиллеристер школазынга белеткелди эрткен соонда анаа дайынчы Алдын-Херел Кууларны 1951 чылда Кыдат Улус Республикада шериг кезээнче чоруткан.

  Тыва оол шак ынчаар “эки турачы кыдат дайынчы” апарган. Кореяга болуп турган дайынга тыва солдат Алдын-Херел Куулар ийи чыл дургузунда мурнуу корей болгаш америк шериглерге удур тулчуушкуннарга киришкен, оларның бирээзиниң үезинде балыглаткан.

  Росгвардияның дайынчызы сержант Чингиз Ооржак кырган-ачазы Алдын-Херел Алдаевич Кууларга чоргаарланып чоруур.

  Кырган-ачазы Дамдын-оол Сатович Копуш корей дайынның киржикчизи, аңаа чоргаарланып чоруурун, ооң дугайында утпазын Юлия Шогжал социал четкилерге бижээн.

  Кызыл хоорайда Тиилелге шөлүнде Көрей дайынның киржикчилеринге тураскаал самбырада частырыглар барын Бульбаш Тарас демдеглээн. Билчей Чавыралович Иргит Кореяга дайындан дириг чанып келгеш, 2000 чылдарның эгезинге чедир дириг чораанын ол бижээн.

  Седен-оол Кончукович Моңгуш база көрей дайындан дириг чанып келгеш, Чадаанага чолаачылап ажылдап турган деп медээ база бар.
  Эрзин чурттуг Ноозун деп фамилиялыг тыва дайынчы Кореяга дайынга маадырлыы-биле мөчээн, ону ол үеде совет, амгы үеде кыдат хоорай Порт-Артурда хөөржүткен дыңнадыглар база бар.

  Кызылда Тиилелге шөлүнде “корей” дайынчыларга тураскаал самбырада эдер болгаш шүүштүрер чүүлдер бар дээрзин үстүнде дыңнадыглар көргүзүп турар-дыр.

  Реклама