Маадыр оолдарын Тыва утпас

  0
  0
  Бөгүн, февраль 15-те, 1979-1989 чылдарда Афганистанга 10 чыл дургузунда үргүлчүлээн дайындан совет шериглерни үндүргенинден бээр 32 чылы.

  Бо болуушкунну демдеглээн хурал болгаш концерт февраль 14-те Кызылда Орус культура төвүнге болуп эрткен. Аңаа афган дайынның киржикчилери, бо дайынга маадырлыы-биле чок болган дайынчыларның ада-иелери болгаш төрелдери, Кызылдың өөредилге черлериниң студентилери болгаш өөреникчилери, хөй-ниити организацияларның болгаш эрге-чагырга органнарының төлээлери ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының даргазы Ирина Казанцева дээш өскелер-даа киришкен.

  Афган дайынынга Тывадан солдаттарның эрес-маадырлыг чоруу, Афганистандан чанып келген хоочуннарның тайбың үеде төлептиг ажыл-ижи, амыдырал-чуртталгазы амгы үениң салгалынга үлегер-чижек болуп турарын Кан-оол Даваа демдеглээн. Афганистандан совет шериглерни үндүргениниң 32 чыл-биле холбаштыр Дээди Хуралдың Хүндүлел бижиктерин афган дайынның хоочуннары Буян Борбаанды, Валерий Доңгак, Виктор Оюн, Кирилл Шыырап, Валерий Чөреве оларга тывыскан.

  Афган дайынының тулчуушкуннарынга, долу эвес сан-түң-биле алырга, 15 муң совет солдаттар мөчээн, 54 муң солдаттар тулчуушкуннарга балыглаткан, 416 муң солдаттар аар халдавырлыг аарыглардан аараан.

  Тывадан афган дайынынга 450 ажыг оолдар киришкен. Оларның 12-зи тулчуушкун шөлдеринге амы-тынындан эрес-дидими-биле чарылган. Маадыр Бадарчы, Георгий Балчый, Андрей Белевский, Альберт Доржу, Александр Дрыгин, Кошкар-оол Иргит, Вячеслав Куулар, Артур Норбу, Алдын-оол Ондар, Валерий Сэрээдер, Игорь Солдуп, Игорь Толстиков оларны ада-иелери, дайынчы эш-өөрү утпайн сактып чоруур.

  Совет Эвилелиниң дээди политиктиг удуртулгазы Афганистанга дайынны чорудуп, дайынчы хөделиишкиннерге муң-муң аныяк оолдар амы-тынындан чарлып турарынга совет улус таарзынмайн турган.
  Совет шериглерни Афганистандан 1989 чылда үндүрген соонда 2 чыл эрткенде, 1991 чылда Совет Эвилели буурап дүшкен. Бо ийи улуг төөгүлүг болуушкуннар Совет Эвилелиниң дээди удуртулгазынга кандыг кижилер турганын көргүскен.

  Афган дайынга киржир салым-хуу таварышкан солдаттарның маадырлыг чоруунга Совет Эвилелиниң хүрээлелинге турган шупту республикаларның чоннары чылдың-на февраль 15-те мөгейип турар.
  Реклама