Мал оолдаашкынының түлүүн демниг эрттирери чугула

  0
  2

  ТР-ниң Дээди Хуралының аграр политика, өнчү-хөреңги хамаарылгалары болгаш экология талазы-биле комитеттиң даргазы Байбек Монгуш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң малчыннарга бо чылгы мал оолдаашкыны онзагай болур деп демдеглээнин хөлчок шын деп санап турар.

  – Эрткен чылын, коронавирус хамчыы-биле холбашкан шеглел-кызыгаарлаашкыннар турзажок, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы өске регионардан бүдүрүкчү кошкарларны эккеп шыдаан.
  Ол уксаажыдалга ажылын шээр малдың бараанныг шынарын экижидер, ооң эъткир, дүккүр чоруун бедидер, чыл дургузунда одарлаар байдалын ажыглаар сорулга-биле чоруткан.

  Бүдүрүкчү кошкарлардан аңгыда, республикаже совет дүккүр уксааның бүдүрүкчү хуналарын база эккелген турган. Ынчангаш, амгы мал оолдаашкынының түлүүн шынап-ла демниг эрттирери чугула.

  Малчыннарга, ооң иштинде «Кыштаг», «Чаа сорук» губернатор төлевилелдериниң киржикчилери ажыл-агыйларга дуза кадары-биле ажыл чоктарның болгаш көдээ ажыл-агый угланыышкынныг өөредилге черлериниң студентилериниң санындан сакман ажылын организастаар херек.

  Мал оолдашкынынга баш удур белеткенип, ону чогумчалыг эрттиреринден бистиң ажыл-агыйларывыстың моон ыңайгы хөгжүлдези хамааржыр.

  Реклама