Малчындан дорту-биле

  0
  33

  Кызылга ийи чаа көдээ ажыл-агый рыногун ажыткан соонда, эът садып алыр өртектерге көскүзү-биле салдар чедирер, шак ынчалдыр малчыннарның орулгазын бедидер арга тыптып келген.

  Арат бизнезин болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фондунуң шинчилелдериниң түңнелдери-биле алырга, Кызыл хоорайга эът дужаап турар малчыннарның орулгазы эрткен чылга көөрде 36 хуу өскен болуп турар.

  Ажыл-агыйларга эъттиң садып-сайгарылгазы кайы хире көскү орулганы киирип турарын билир бис. Эрткен чылын Кызылдың чөөн талазында болгаш хем ол чарыында микрорайоннарга республиканың малчыннарынга көрдүнген тускайжыттынган көдээ ажыл-агый рыноктарын ажыткан. Ында эътке өртектер чүгле хоорайның чурттакчыларынга эвес, а чүнүң-даа мурнунда изиг-соок дивейн, мал соондан эдерип чоруур малчыннарның боттарынга ажыктыг.

  Бир эвес 2020 чылдың эгезинде бир килограмм инек эъдиниң садып алыр өртээ ортумаа-биле 175 рубль турган болза, ам малчын бир килограмм дээш 240-250 рубльди ап турар. Мооң мурнунда малчын кижи бир килограмм аът эъди дээш 100 рубльди ап турган болза, ам – 195 рубль.

  Шак ынчалдыр, кыдыындан чиик өртек-биле эът садып ап турган кижилерниң киржилгези чокка малчын-биле дорт харылзашкаш, ийи чаа рыноктуң ажыл-чорудулгазы садып алыр өртектерни хайгаараар база малчыннарның орулгазын улгаттырар арганы берген.

  Реклама