Малчыннар Шагаалаан, эмчилер шинчилээн

  0
  0

  Үнүп орар Инек чылды республиканың малчыннарының барык шупту аалдарынга, мал-маганының аразынга уткуур деп турар. Чүге дээрге чыл санаашкынынче кирген азырал малдар чылын оларның аразынга уткуп алыр болза, өзүүчел болур деп чугаа бар. Ынчангаш Хой болгаш Инек чылдарны тыва кижи ол малдарга улуг хүндүлел-биле уткуп, Шагаа байырлалының үезинде төрүттүнген бызаа, анай-хураганны ыдыктап алыр чораан.

  Мөңгүн-Тайга кожууннуң малчыннары Шагааны Инек чылы үнериниң бетинде демдеглеп эрттирип турар.
  “Мөген-Бүрен” унитарлыг күрүне бүдүрүлгезиниң удуртулгазы №1 бригаданың малчыннарының Шагаа байырлалын “Чаа сорук” губернатор төлевилелиниң киржикчизи Алик Күскенниң Алдыы-Кужурлуг-Хову деп черде кыштаанга организастап эрттирген.

  Шагаага ниитизи-биле үжен ажыг малчыннар киришкен. Ырак-узак чайлагларга, кыштагларга малдап чоруур болгаш, ында-хаая ужуражыр малчыннар кыштаглаашкын, мал-маганның өзүп көвүдеп турарын чугаалажып, аразында арга-сүме солчуп, каткы-хөглүг Шагаалааннар.

  Тевектеп, кажыктап, кожаңнажып ырлажып, шаанга киир ойнап-хөглээн. Эр малчыннар кончуг-даа семис-шыырак иртти көдүреринге маргыжып, эң хөй көдүргени иртти шаңналга алган. Херээжен малчыннар база эр малчыннардан чыда калбааннар. Олар кончуг семис-шыырак сергени көдүреринге эрлерден тудак чок маргышканнар. Эң мөге-шыырак херээжен малчын сергени шаңналга алган.

  Өг-бүле малчыннар аразынга өгнүң кыс ээзин хөмге олуртуп алгаш, эр ээзи чаржыры дыка солун болган.
  Мөген-Бүрен көдээ культура бажыңының уран чүүл ажылдакчыларының болгаш суурнуң аныяктарының концерти Шагааны улам байыр-найыр хөөн киирген.

  Мөңгүн-Тайга кожууннуң «Малчын» күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң №2 бригаданың малчыннарының Шагаазы Сайгыты деп черге болуп эрткен. Ооң онзагай чүүлү – байырлалды малчыннарның кадыкшылының шинчилгези-биле холбааны. Шагаалап келген малчыннарны эмчилер шинчилеп, бруцеллез дээн ышкаш хан аарыгларын тодарадыры-биле ханын ап, 26 малчынга чума аарыгга удур тарылганыы чоруткан.

  Реклама