Малчыннарга аалдап четкен

  0
  3

  Ырак-узак кыштагларда малчыннарның аалынга барып чедер чаңчылды ССРЭ үезинде-ле тургускан. Ындыг ужуражылгаларны малчыннар аажок манаар. Кадарчыларның таваржып чоруур берге айтырыгларының шуптузун аңаа, бирден бирээ чокка, сайгаржып чугаалажыр. Орук-чирии, кудуктары, мал чеми, одар-белчиири дээш кандыг-даа байдалдар турар. Онза кичээнгейни кадарчыларның болгаш оларның уруг-дарыының кадыкшылынче угландырып турган.

  Чаа чыл байырлалында Мөңгүн-Тайганың Мугур-Аксы суур чоогунда Доора-Хову деп черде сес кадарчының аалынга Дээди Хуралдың депутады Ульяна Моңгуш, кожуун чагырыкчызының оралакчызы Ужар-оол Александрович, эмчи ажылдакчызы Алла Сортуй-ооловна, библиотекарь Шончалай Комаадыровна барып чорааннар.

  «Малчыннар-биле ужуражып чугаалажырын кончуг эки деп санаар мен. Кадарчылар кадыының байдалы ажырбас болду, хомудавайн турарлар. Улуг назылыг бир кижиниң хан базыышкыны улуг болган, эм-дому төне берген болду. Эмчи ажылдакчызы аңаа ижер эмнерни берип каан. Кадарчылар шупту чай чок ажылдап чоруп турарлар. Кадарчы Амилат Моңгуш аажок номчуттунар кижи болгаш, бир номну шилип алгаш, бижидип алган. Бо малчынның суур библиотеказының номчулга залынга үргүлчү барып турарын улустар көрген боор. Кыштагларда диистерниң тодуг-догаа, амыр-дыштыг чурттап турарын эскердивис, ооң мурнунда ындыг турбаан чүве, а тыва уксаалыг ыттар малчын коданга черле турар. Арыг агаарлыг, аккыр харлыг даглар бүргээн бойдус кайгамчыктыг чараш-тыр!» — деп, депутат Ульяна Моңгуш сагыш-сеткилин илереткен.

  #Мөңгүн_тайга #Мугур_аксы #Дээдихуралдепутады #Ульянамонгуш #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanes

   

   

  Реклама