Малчыннарга ажыл-агыйжы дуза

  0
  0

  Республиканың тарифтер албанының удуртукчузунуң оралакчызы Е.Н. Бочарова, саң-хөө сайыдының оралакчызы А. В.Зенченко, Каа-Хем кожууннуң медицина болгаш культура албан черлериниң специалистери Шагаа байырлалының мурнуу чарыында Бүрен-Аксы сумунуң малчыннарының кыштагларынга барып чорааннар.

  “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң 2019 чылда киржикчизи Ш.А. Дыртыктың, 2020 чылда киржикчизи А.Ч. Мундурга оларның аалдарынга комплекстиг үнүүшкүннүң киржикчилери четкеннер. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Шагаа-биле холбаштыр малчыннарга байырын дамчыдып, белектерни, номнарны болгаш аъш-чем аймаан тудусканнар.

  Малчыннарның болгаш оларның уруг-дарыының байдалын эмчи хынаан, библиотекарь Людмила Лагба солун-сеткүүлдерни болгаш чечен чогаал номнарын малчыннарга белекке берген.

  Малчын Авырал Мундургунуң кыштаанга Бүрен-Аксы суурнуң “Хүнчүгеш” бичии уруглар садының ажылдакчылары баргаш, муңгаш кажаазының кырында харны дүжүр эжип, аалдың девискээрин инек өдээнден аштааш, оттулар ыяшты бензин хирээзи-биле доорап кааннар. Мал оолдап эгелээн чымыштыг үеде малчыннарга ол улуг дуза болган. Авырал Чедер-оолович “Хүнчүгештиң” ажылдакчыларынга улуу-биле өөрүп четтиргенин илереткен.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: “Малчыннарже удуртукчуларның болгаш специалистерниң үнүүшкүннери малчыннарны оларның хүн бүрүде ижинден чарттыктырар хыналда, селгүүстээшкин болгаш шайлаашкын эвес, оларга херек кырында ажыл-агыйжы дуза болур ужурлуг” – деп чугаалааны эң ылаңгыя кожуун, суму чергелиг албан-дужаалдыг удуртукчулар болгаш специалистер комплекстиг үнүүшкүннерни малчыннарга ылап-ла ажыктыг болдура бергениниң херечилери медээлер, чуруктар массалыг информация чепсектеринде, социал четкилерде элээн хөйү-биле көстүп келген.

   

  Реклама