Малчыннарга эргежок чугула байдалдарны тургузар

  0
  2

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол мал оолдаашкыны баш удур белеткелден кончуг хамааржыр дээрзин демдеглээн.

  – Эрткен күзүн кыс шээр малды боозадыры-биле чурттуң өске регионнардан эккелген уксаалыг кошкарларны бир-ле дугаар ажыглаан бис. Март-апрельде шээр малдың оолдаашкыны эгелээр. Тускай мергежилдиглерниң санап турары-биле алырга, анай-хураганны 80 хире хууну алыр бис. Ол дээрге, 560 муңдан эвээш эвес баш-тыр, ооң иштинде чаа хан-биле экижиттинген чаш мал бар.

  Мал оолдаашкыны чоруп турда, өскээр чардыкпайн, чүгле көргүзүг дээш, уксаалар аразында хайнакташтырылга үре-түңнелдиг болзун дээш бүгү күштү мөөңнээр ужурлуг бис. Ол дээрге, чер-черлерде эрге-чагыргалар малчыннарга эргежок чугула байдалдарны тургузар ужурлуг дээни ол-дур – мал эмчилериниң ачы-дузазындан, мал чеминиң курлавырындан эгелээш, сакман ажылынга чедир. Сөөлгүзүнге ажылдаар күзелдиг эки турачыларны болгаш көдээ ажыл-агый угланыышкынныг өөредилге черлериниң студентилерин киирштирери чугула.

  Күрүне деткимчезин алыр эргелиг ажыл-агыйларны өй-шаанда акшаландырарының айтырыын Чазак шиитпирлээр ужурлуг – деп Тываның Баштыңы соцчеткилерде бижээн.

  Реклама