Малчыннарга – онза кичээнгей

  0
  1

  Бии-Хем кожууннуң девискээринге бо кыжын хар удаа-дараа чаап, ол элээн кылын апарган. Ооң уржуунда мал одарлары кылын хар-биле шыптынган, малчыннарның кыштагларынче оруктарның байдалы база элээн бергедээн.

  ТР-ниң Дээди Хуралының Бии-Хем кожуундан депутат Аяна Монгуш, Тываның Чазааның мурнундан кожууннуң куратору, күрүне садыглажыышкыннарының керээ системазын өйлээриниң сайыдының бирги оралакчызы Урана Смоленцева, Бии-Хемниң эрге-чагыргазы Суш биле Сесерлиг сумуларның малчыннарының кыштагларынга Шагааның бүдүү айында барып, губернатор төлевилелдериниң киржикчилериниң ажыл-ижин болгаш амыдырал-чуртталгазын сонуургаан.

  Ренат биле Елизавета Кулундарийлер “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң эрткен чылгы киржикчилери. Келген аалчыларны тыва малчын чаңчыл ёзугаар эптиг-ээлдек чолукшуп уткуп ап, кел чоруур Шагаа байырлалы-биле холбаштыр байыр чедирип, сүттүг изиг шайын кудуп, ак чеминиң дээжизин салып хүндүлээннер. Аалчылар база Шагаа белектерин малчыннарга тутсуп, оларның белен эвес ажыл-ишке чедиишкиннерни, ал-боттарынга болгаш уруг-дарыынга кадыкшылды, аас-кежикти күзээннер.

  Губернатор төлевилелиниң ачызында 200 аныяк өшкүлерлиг малчыннар апарган Кулундарийлер келген аалчыларга кыштаан көргүзүп, кажаа-хораазынче киирип, кыштаглаашкынны канчаар эрттирип турары-биле таныштырганнар. Эрес-кежээ аныяктарның мал-маганының деңгели-даа шыырак, сиген-ширбииш-даа четчир, кыштаглаашкынны эки эрттип турар болган.

  Малчыннарның мурнунда турар сорулгалары: кыштаанга электри шугумун киирип ап, чурттап орар бажыңын болгаш малының кажаа-хораазы сайгылгааннар-биле чырыдары; сиген шөлдериниң документилерин кылдырары. Бо айтырыглар чедиишкинниг шиитпирлеттине бээринге олар идегеп турар.

  Дараазында “Чаа сорук” губернатор төлевилелинге Сесерлиг сумудан киржикчи Альберт Делегниң аалынга четкен. Бо малчыннарга база аалчылар Шагаа белектерин тутсуп, байыр чедирген. Альберт биле Ирина Делеглерниң мал-маганы база кышты хүр эрттип турар болган.
  Амыдырал-чуртталганың бергелерин ажып эрттеринге “Чаа сорук” төлевилел-биле дузалааны дээш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга өөрүп четтиргенин дамчыдарын Альберт Делег аалчыларга чагаан.

   

  Реклама