Малчынның аалынга чораан

  0
  0

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Шагаа байырлалының бүдүүзүнде малчыннарның аалдарынга барып, оларга байыр чедирип, ажыл-ижин сонуургап, арга-сүме солчур чаңчылдыг.

  Дүүн, Шагааның бүдүү хүнүн, Шолбан Кара-оол Чеди-Хөл кожууннуң малчыннарының аалдарынга эрттирген. Кыштагларны кезип чорааш, губернатор төлевилелдиң киржикчизи Артыш Оюннуң аалынга база кирген.

  Бо аныяк малчын өг-бүлени губернатор төлевилелиниң хоочуннары деп санап болур. “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” деп төлевилелдиң 2017 чылда киржикчизи. Ол чылын 20 инектерни хүлээп алгаш, кызып ажылдааш, 20 инектерден бызааларны онча-менди алгаш, губернатор төлевилелиниң дараазында киржикчизинге инектерни дамчыдып берген. Амгы үеде аныяк малчыннарның коданында 50 баш бода мал бар. Оон аңгыда чылгы болгаш шээр малды база олар азырап өстүрүп чоруурлар. Артыш Оюннуң кажаа-хораазынче Шолбан Кара-оол кирип көөрге, ишти кургаг, чылыг болган. Хүндүс мал тургузар, оларны чемгерер чадагай кажааларның девискээри арыг-силиг, сиген-ширбииш база четчир болган.

  Мал-маганны ажаап-дежээп, эң бичези чаа-ла бир айлыг үш бичии ажы-төлүн азырап өстүрүп чоруур, кызымак, ажыл-агыйжы, 27 харлыг аныяк малчыннарны Шолбан Кара-оол мактаан.
  Кышкы соок хүнде орукка чораан Чазак Даргазын болгаш ооң-биле кады чораан ажылдакчыларны малчыннар бажыңынче чалап, изиг шайны аартап, аъштанып чемненип олура, ажыл-агый дугайында чугаалашканнар.

  Герефорд болгаш симментал уксааның инектерин азырап өстүрүп чоруур малчын сүт болгаш эът бүдүрер угланыышкынныг ажылга быжыгланып алыр сорулгалыын чугаалаан. Артыш Оюн-биле кады ол чоокта дөрт малчыннарны бергедештирип турар чүүл мал-маганны суггарар суг болган. Малчыннарны суг-биле хандырары-биле оларның аалдарының девискээринге кудукту кагарын шиитпирлээннер.

  Реклама