Малдың кыштаглаашкыны кандыг чоруп турарыл?

  0
  1

  ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадып турары-биле алырга, республиканың девискээринде малдың кыштаглаашкыны бергедээшкиннер чок эртип турар.

  Чер-черлерде чагырга черлериниң дыңнадып турары-биле алырга, көдээ бараан бүдүрүкчүлеринге хора чедирип, шаптыктапкы дег күштүг сооктар, бойдустуң халаптары бүрүткеттинмээн. Ынчалза-даа дөрт даванныг дайзынның – бөрүнүң халдашкыннары амгы үеде чидиг айтырыг болуп артпышаан.

  Бүгү хевирниң ажыл-агыйларында 327 муң баш мал-маган кыштаглаашкынче кирген, эрткен чылдың бо-ла үезинге деңнээрге ук сан-чурагай 20,7 муң баш хөй болуп турар. Ону ажаап тударынга ажыл-агыйларда 3277 малчын кыштаг бар. Чедери берге черлерде 334 кыштаг.
  Ала-чайгаар суг үнген черлерде 1549 малчын кодан бар. 436 кыштаг мал суггарарынга көрдүнген кудуктуг. 3310 малчын коданның 1985-и суг-биле хандырылгалыг.

  Малга чем белеткелиниң кампаниязының түңнелдери-биле алырга, белеткээн чемниң хемчээли 268 тонна болуп турар, оон иштинде 244 тонназы – одар-белчиирниң чайгаары үнген сигени. Мал чеминиң ниитизи-биле 3790 тонна курлавырын тургускан. Бир баш малдың чем-биле хандыртканы 7 центнер болуп турар, 2019 чылга көөрде 35,3 хуу хөй.

  Ниитизи-биле малчын коданнарда 7184 кижилиг 2805 өг-бүле чурттап турар, ооң иштинде 1650-и – уруглар, 1120-зи – пенсионерлер.
  «Республиканың ветеринария төвү» КБА-ның тускай мергежилдиглери кыштаглаашкын үезинде малчын коданнарны доктаамал хайгааралга алганнар. 2020 чылда республика иштинге ниитизи-биле 152,4 муң баш малды коошпаларга халдавырлыг кеш аарыгларынга удур эжиндирген. Республикада шак ындыг 55 коошпа бар, ооң 36-зы – ажылчын байдалда, 19-ун катап тургузары негеттинип турар.

  Амгы үеде републикада 707 кижилиг 114 бөрүжү бригада ажылдап турар. Олар 2020 чылдың дургузунда 379 бөрүнү узуткааннар, бо кыштаглаашкында 131 баш куу дайзынны даялааннар.

  #Көдээажыл_агыйяамызы #Кыштаглаашкын #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама