Манчы тудуп чиилем, авай!

  0
  2

  Чеди-Хөл кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төвүнүң ажылдакчылары, Хову-Аксы сумунуң херээженнер чөвүлелиниң идепкейлиг кежигүннери хөй ажы-төлдүг болгаш амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан өг-бүлелеринге барып, оларның кежигүннери-биле кады Шагаа манчызын тудуп, сагыш-сеткилинден ажыы-биле чугаалажыры белен манчылыг чеде бээринден артык дузалыг деп санап турарлар. Ынчангаш “Манчы тудуп чиилем, авай!” деп социал акцияны Хову-Аксы болгаш Сайлыг суурларда чоруда берген.

  Кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төвүнүң салбыр эргелекчизи Чинчи Көк-оол биле кижизидикчи ажылдакчызы Елена Доңгак, Хову-Аксы сумунуң херээженнер чөвүлелиниң даргазы Айлана Байыр-оол олар далган биле тырткан эътти садып алгаш, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге барып, Шагаа манчызын тудуп, “Манчы тудуп чиилем, авай!” деп социал акцияны эгелээннер.

  Үш ажы-төлүн чааскаан азырап өстүрүп чоруур ие Сайлыг суурда Саяна Хомушкунуң бажыңынга олар баштай барганнар. Уругларның авазының куткан изин шайын ишкен соонда, далганны хоюдуп, манчыны тудуп кирипкеннер. Хөй ажы-төлдүг аваның уругларынга тыва манчыны тудуп өөреткен. Каткы-хөглүг хөөрежип тургаш, туткан манчыларны Шагаа чеми кылдыр авашкыларга арттырып каан. Манчыдан аңгыда аяк-саваны база Шагаа белээ кылдыр берген. Авашкылар аалчыларга улуу-биле өөрүп четтиргенин илереткен.

  Дараазында Хову-Аксы суурда Венера Михайловнаның бажыңынга барган. Бо ие база үш уругларын чааскаан азырап өстүрүп чоруур. Аалчылар Шагаа белээ аяк-саваны өг-бүлеге бергеш, ава болгаш ооң уруглары-биле манчыларны тудуп, Шагаа чеми кылдыр арттырган.
  Дузалап турары өг-бүлелерге социал деткимче төвүнүң ажылдакчылары болгаш херээженнер чөвүлелиниң идепкейлиг кежигүннери барып, ажы-төл база оларның авалары-биле кады манчы тудуп тура, аразында чугаалажып, харылзаалары улам ажык апарган.
  “Манчы тудуп чиилем, авай!” деп социал акция уламчылап турар.

  Чеди-Хөл кожууннуң төп эмнелгезиниң ажылдакчылары “Ачы-буянның манчызы” деп акцияга катчып, Шагаа манчыларын кылгаш, эмнедип чыдар хөй ажы-төлдүг ада Валентин Маргыыга, хөй уруг-дарыглыг ие Кристина Сатка, эмнелгениң хөй ажы-төлдүг ажылдакчыларынга берген.

  Реклама