Маргышкан уржуунда

  0
  1

  Аныяктар бижек аймаа боттарынга ап чорууру кижилерниң кадыкшылынга болгаш амы-тынынга айыылдыг кем-херектер үүлгедиринге идиглиг болуп турарын республиканың иштики херектер органнары үргүлчү демдеглеп келген. Ынчангаштың кудумчуларга болгаш хөй-ниити черлеринге корум-чурум камгалалының полиция ажылдакчылары эзирик азы боттарын турамык ап чоруур аныяк кижилерни доктаадып, ок-бижек оларда бар-чогун хынап, үжей бээр.

  Бижек ажыглап, кижилерниң кадыкшылынга болгаш амы-тынынга айыылдыг кем-херек үүлгедиглери кылыр чүүлдер болбас ужурлуг өөредилге черлеринге безин ындыг таварылгалар болуп турар .

  Республиканың № 1 эмнелгезинче Кызыл хоорайның профессионал-техниктиг өөредилге черлериниң бирээзинден хөрээнче бижектеткен 17 харлыг сургуул оол кирген, ооң амы-тынын камгалаар талазы-биле хемчеглерни ап, эмнелгеде чыттырган дугайында медээ Кызыл хоорайның иштики херектер эргелелиниң дежурный кезээнге келген.

  Полиция ажылдакчылары ол медээни алган дораан истелге ажылдарын чорударга, бижек ажыглап үүлгеткен кем-херек Кызыл хоорайда техникумнарның бирээзиниң ниити чуртталга бажыңынга болганы, эмнелгеге чыттырган сургуулду ооң чаңгыс курсчузу 16 харлыг оол бижектээни илерээн. Ооң болган чылдагааны соңга эжии ажыдар туданы оолдар хунаашканы дээрзи база билдинген. Соңга даштында доңуруп каан эътти ап алыры-биле оолдарның бирээзинден өскези соңга ажыдар туда дилеп алгаш, ону эгитпейн туруп бээрге, 17 харлыг оол ону негеп, күш дөгеп чеде бээрге, алгыш-кырыш үнгеш, чогушче шилчээн. Оларның бирээзи кармактап чорааны доңгуракты уштуп эккелгеш, өскезиниң хөрээнче бижектээн.

  Чаңгыс курсчузун бижектээн оол техникумче кирериниң мурнунда Тываның кадет корпузунуң школа-интернадынга өөренип турганы, ынчан-на полицияның назы четпээннер талазы-биле инспекциязының хайгааралынга киргени база тодараттынган.

  Бо кем-херек үүлгедиинге хамаарыштыр истелге ажылдарын полиция чорудуп турар.

  Реклама