Медээлээрин уламчылап турар

  0
  8

  Харның хөлчок дүрген эрип эгелээни-биле сугга алзып болурунуң айыылы улгаткан. Кызыл хоорай чагыргазының Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар талазы-биле килдизи Чаңгыс аай дежурный-диспетчер албаны-биле кады сугга алзып болур черлерниң чурттакчыларын сагындырып медээлээрин уламчылап турар.

  Бо каш хонукта чоруткан рейдиниң үезинде олар чурттакчыларга улуг сугга белеткел ажылдарын чорударының эргежок чугулазының, үер үезинде бодун алдынарының чурумунуң дугайында чугаалап, эт-севин үерден болгаш өрттен камгаладып алырын сүмелээннер.

  Олар ниитизи-биле 26 кудумчуну эргий кезип, 63 хамааты-биле профилактиктиг чугааны кылып, чурттакчыларга буклеттерни болгаш сагындырыглыг хуудустарны үлээннер, а ол ышкаш профилактиктиг уткалыг плакаттарны асканнар.

  Суг айыылы диргелип келзе, Кызыл хоорай чагыргазы медээлээшкинниң дыңнадыын бээр.

  Тургустунуп болур айыыыл-халапка өй-шаанда белен турары-биле баш бурунгаар документилерни, бирги хереглелдиң хууда эт-севин белеткеп ап, ону көскү черге салып алыры чугула. Документилерни, аргалыг-ла болза, суг өтпес целлофан хапка азы суг кирбес савага шыгжааны дээре.
  Эт-септи камгаладыры – ол дээрге бойдустуң хай-халавының чедиргени когаралдың шүүделин алыр кара чаңгыс шын арга ол. Бажыңга улаштыр туткан тудугну, чунар-бажыңны, машина тургузар черни, бажыңнарны болгаш квартираларны камгаладып ап болур. Оон тодаргай медээ-дыңнадыгны хоорайның дараазында адрестеринде камгаладылга компанияларындан билип ап болур:

  1. «Согласие» камгаладылга компаниязы – Ленин кудумчузу, бажың 42;
  2. «Страховой дом ВСК» камгаладылга компаниязы – Тыва эки турачылар кудумчузу, бажың 3, «Норзин» садыг төвү;
  3. «РЕСО-Гарантия» камгаладылга компаниязы – Калинин кудумчузу,бажың 2в;
  4. «Страховая группа Согаз» камгаладылга компаниязы – Комсомольская кудумчузу,бажың 20, офис 6;
  5. «Ингосстрах» камгаладылга компаниязы – Тыва эки турачылар кудумчузу, бажың 13.

  Сугга алзып болурунуң айыылы азы өске-даа онза байдалдар тургустунуп келгенде, Кызыл хоорайның Чаңгыс аай дежурный-диспетчер албанында 2-31-42, 89133442112, 112 телефоннарже долгаар.

  Реклама