Медицина ажылдакчыларынга төлевирлер

  0
  1

  2021-2023 чылдарда Тываның эмнелге албан черлеринге тодаргай албан-дужаалдарга ажылга тургустунуп алган медицина ажылдакчыларынга акша төлевирин бадылаан. Төлевирниң хемчээли бир сая рубль, ону беш чылдың дургузунда чылда-ла 200 муңнап ажылдакчының санынче шилчидип бээр дээрзин регионнуң Кадык камгалалының яамызы дыңнаткан.

  200 муң рубль хемчээлдиг баштайгы төлевирни бирги удаа ажылга тургустунуп алганда, а арткан кезиин ажылчын чылдың төнчүзүнде төлеп бээр.

  Акша төлевирин специалитет азы ординатура программазын доосканнарга, а ол ышкаш өске регионнардан келгеш, 2021-2023 чылдарда ажылга тургустунуп алган эмчилерге бадылаттынган даңзыга дүүштүр чорудар.

  2022 чылда республика бюджединде ук сорулгаларга 10 сая рубльди көрген.

  Акша төлевирин тыпсыр органга ТР-ниң Кадык камгалалы яамызын төлээлеткен. Чылдың-на ук яамы бадылаттынган программаның иштинге специалистерни хаара тудары-биле хереглеглеттинип турар албан-дужаалдар даңзызын бадылаар.

  2021 чылда 82 кижи акша төлевирин алган. Бо чылын ам-даа 101 ажылдакчы ындыг төлевирни алыр.

  2019 чылдан тура чамдык адырларның эмчилеринге республика бюджединден чаңгыс удааның шүүдел акшазын төлеп берип турар. Эмнелге албан чери-биле күш-ажыл керээзин чарып алган ажылдакчы керээниң негелделерин долу хемчээлге күүседир хүлээлгелиг.

  Бо чылын база “Көдээ черниң эмчизи”, “Көдээ черниң фельдшери” программаларның боттанылгазы уламчылаар.

  Реклама