Меге документилер-биле ап турган

  0
  0
  2014 чылда чок апарган оглу дээш Тес-Хем кожууннуң Самагалдай суурнуң 22 харлыг чурттакчызы херээжен кижи күрүнеден социал дуза акшазын алырын уламчылап турганы билдинген. Бо иениң үүлгедиинге хамаарыштыр истелге херээн чорудуп эгелээн.

  Россия Федерациязының Кеземче кодекизиниң 159.2 чүүлүнүң 1-ги кезээнде көрдүнген төлевирлер алырда бузуруушкун херээниң истелгезин Тыва Республика талазы-биле иштики херектер яамызының муниципалдар аразының “Таңды” иштики херектер килдизиниң Самагалдай суурда № 10 постунуң истекчизи чорудуп турар.

  Истелгениң баштайгы херечилеринден илерээни болза, Самагалдай суурнуң чурттакчызы херээжен кижи оглунуң 2014 чылда чок апарганын чажыргаш, оглу дээш ай санында социал дузаламчы акшазын алырының дугайында билдириишкинни күрүне ачы-дузазының чаңгыс аай порталынче киирген. Ниитизи-биле 65 муң рубль түңнүг дузаламчы акшаны хамааты күрүнеден бузуруп алганы истелге үезинде илерээн.
  Истелгениң илередип тыпкан материалдарын быжыглап бадыткаар талазы-биле ажыл амгы үеде чоруп турар.

  Меге документилер ёзугаар күрүнеден акша алыр чорукту болдурган харыысалгалыг ажылдакчыларга хамаарыштыр база хыналда херээн чорудары, чогуур административтиг түңнелдерни үндүрери чугаажок.
  Реклама