Михаил Мишустин: “Дилээн түңүңерни үндүрүп бээр бис”

  0
  2

  РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин республиканың бир дугаар эмнелгезинге дериг-херекселдер садып алырынга база керээлер талазы-биле өрелер дуглаарынга хөреңгини үндүрүп бээр деп аазаан.

  Четвегте Тываже ажылчын келиишкининиң үезинде РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин республика эмнелгезинде хөй адырның эмчи дузазын канчаар чедирип турарын хынап, ук эмнелге албан чериниң терапия салбырынга барып чораан. 2020 чылдың майда бо салбырны түр үениң халдавырлыг аарыглар госпиталы кылдыр эде хевирлеп, амгы үениң эмнелге дериг-херексели-биле хандырган турган. Ооң түңнелинде кол орун-дөжек фондузунга хора чедирбейн, коронавирустан аараан кижилерге эмчи дузазын көргүзер арга тыптып келген. Мишустин терапия салбырын, ында кардилогия салбырының палатазын болгаш компьютерлиг томографияны көрген.

  Терапия корпузунуң тудуунуң чадаларының дугайында федералдыг чазактың даргазынга бирден бирээ чокка чугаалап бергеннер. Ооң тудуун 1990 чылдарда эгелээш, янзы-бүрү чылдагааннарның ужун ооң тудуун ара соксаткаш, чүгле 2015 чылда катап эгелээн. 2019 чылда чаа ора-саваны ажыглалга киирген. Болур чогуур дезинфекция ажылдарын чорутканының соонда, 2021 чылдың февраль 1-ден эгелеп чаа оран-савада 166 оруннуг клиниктиг салбыр ажылдап эгелээн. Ында неврология, кардиология, клиниктиг иммунология, пульмонология, гастроэнтерология, токсикология сабырлары ажылдап турар. Бир-тээ эмнелгеде чүрек-дамыр системазының хоочураан аарыгларлыг кижилер база эмнедип турар болганда, ында алды оруннуг, долузу-биле дериттинген реанимация болгаш шалыпкын терапия палаталарын тургускан.

  Эмнелгениң амгы үеде эң чидиг айтырыгларының бирээзи – керээлер талазы-биле өрелер болуп турар. Кол эмчи Вячеслав Ховалыгның дыңнатканы-биле алырга, 2019 чылда чаа корпустуң ажылдаарынга херек 500 кезек дериг-херексел садып алырынга күрүне керээлерин чарган турган. Ооң соонда ийи чылдың дургузунда 129,8 сая рубль ниити түңнүг 19 керээни төлээн, ынчалза-даа керээлерни орай чарганының ужун 154 сая рубль түңнүг 13 керээ 2020 чылче шилчип чедип келген.

  – Чагаан дериг-херекселдеривис шупту чедип келген, болур чогууру-биле ажылдап турар, ону 2020 чылдан тура ажыглап эгелээн бис. Ынчалзажок бөгүн силерден хөлчок улуг дилеглиг бис – өрелерни дуглаары-биле немелде акша-хөреңгилерден республикага үндүрүп берип көрүңер – деп, кол эмчи чугаалаан.

  Дилегни дыңнап дооскаш, керээлер кажан чардынганыл деп премьер ылавылаан.

  – Бээр кээр деп белеткенип тургаш, хамаарышкан бүгү документилерни коптарып шаг болдувус. 2019 чылда 284 сая рубль ниити түңге 551 эмнелге дериг-херекселин садып алырынга керээлерни чарган-дыр, 154 сая рубльди ийи чылдың дургузунда чарыгдап шыдаваан. Акшаны берип турган ышкажыл – деп, Чазак Даргазы айыткан.

  Федералдыг чазак акша-хөреңги бербейн турар деп чамдык улус бодаар, а херек кырында ол ындыг эвес деп, Михаил Мишустин тодараткан.

  – Маңаа кижилер-даа шүгүмчүлээр хөңнүм чогул, ынчалза-даа болур чогуур чорудулгаларның ажылдавайн турарындан, ук акша-хөреңгилерни күрүне өнчүзүнче дедир эгидер ужурга таваржып турар силер. Дилээн түңүңерни үндүрүп бээр бис. Ойталаар дээш бээр кел чытпаан-на болгай мен» – деп, ол немээн.

  Бо чылын ук акша-хөреңгилер көрдүнген сорулгаларынга ажыглаттынар деп аашкынныг сөстү ол эмнелгениң кол эмчизинден, регионнуң баштыңындан алган. Оон башка акша-хөреңгилерни өске эмнелгелерге бериптер деп, Чазак Даргазы демдеглээн.

  «ТАСС» информация агентилелиниң медээзи-биле.

  Реклама