Михаил Мишустин: Россияга чаңгыс аай чурагайлыг шөлчүгеш тургустунар

  0
  2

  Беш чылдың дургузунда Россияга чаңгыс аай чурагайлыг шөлчүгеш тургустунар. Ооң дузазы-биле хамаатылар социал пособиелерни болгаш төлээшкиннерни электроннуг хевирге долдурарлар.

  2021 чылда төлевилел Федерацияның чеди субъектизинге шенелде хевирлиг ажылдап эгелээр. Ооң дугайында РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин понедельникте бодунуң оралакчылары-биле хуралга дыңнаткан.

  Сайыттар кабинеди “социал казначейство” деп адаар смстеманы тургузарының талазы-биле ажылды уламчылап турар. Ук система хамаатыларга янзы-бүрү албан черлерин кезип, хөй-хөй документилер болгаш шынзылгалар чыып маңнап турбайн, социал дузаламчыны – төлээшкиннерни, пособиелерни база шүүделдерни алырын бөдүүнчүдер деп, ол чугаалаан.

  Бо сорулганы шиитпирлээри-биле социал адырны чурагайже шилчидериниң концепциязын бадылаан, ону беш чылда боттандырар кылдыр көрген. «Чаңгыс аай чурагайлыг шөлчүгеш тургустунар, ол дузага хереглелдиг кижилерге ону ала-чайгаар көргүзер арганы бээр” деп, Михаил Мишустин медеглээн.

  Ооң чугаазы-биле алырга, шөлчүгеш аңгы-аңгы албан черлериниң сан-медээ системаларын каттыштырар, пенсиялар болгаш өске-даа төлээшкиннер тыпсыышкынын дүргедедир.

  – Бо чылын безин Россия Федерацияның чеди шенелде субъектизинге төлевилелди ажылдадып киирер. Оларга социал деткимчениң регион хөреңгилерин Пенсия фондузу тыпсып эгелээр. Ооң соонда ук практиканы бүгү чуртка ажыглап эгелээр бис – деп, РФ-тиң Чазааның Даргазы чугаалаан.

  База бир чаа чүүл уругларның азыракчыларынга болгаш хоойлу ёзугаар төлээлеринге хамааржыр – бо чылдан эгелеп, олар боттарының азыралында турар уругларга пособиелерни күрүне ачы-дузазының порталын таварыштыр электроннуг хевирге кылдыртып ап болурлар.
  Инвалидтерге, чүнүң-даа мурнунда инвалид болганының бөлүүн тодарадыр эмчи-социал экспертизага хереглелдиг кижилерге ыракшылдыг сервистиң санын көвүдедир.

  – Беш чылдың дургузунда социал дузаның бүгү системазы электроннуг хевирже шилчиир. Ынчалза-даа ындыг чүүл янзы-бүрү албан черлери кижилерге эжиктерин хаап алган дивээни-дир. Хууда харылзаа-холбааны электроннуг хевирже хуулдурары болдунмас, ынчангаш хамаатыларның хүлээп алыышкынын аңгы-аңгы албан черлери биеэги хевээр чорудар – деп, Михаил Мишустин медеглээн.

  Реклама