Михаил Мишустин: “Тодаргай түңнелдерин көрген турар ужурлуг»

  0
  2
  Михаил Мишустин: “Тодаргай түңнелдерин көрген турар ужурлуг»

  Чоокку ийи чылда автомобиль оруктарының септелгезинче, чаартылгазынче база тудуунче 100 млрд рубльди углаар. Ол дугайында айтыышкынга РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин ат салган.
  Чурттуң 69 регионунга акша-хөреңгилер “Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары” национал төлевилелдиң иштинге кирер. Оларның иштинден 27 млрд рубль 58 регионнуң оруктарының септелгезинче чарыгдаттынар.

  Орук инфраструктуразын чаартырының дугайында айтырыгны март 1-де Михаил Мишустин бодунуң оралакчылары-биле чөвүлел хуралга чугаалашкан. Ол регионнарның удуртукчуларындан автомобиль оруктарының септелгезиниң, чаартылгазының база тудуунуң талазы-биле планнаттынган бүгү ажылдарны өй-шаанда долу хемчээлдиг күүседирин негээн.

  – Улус-чон бүдүн чурттуң хоорай, суурларындан ук ажылдың тодаргай түңнелдерин көрген турар ужурлуг – деп, РФ-тиң Чазааның Даргазы демдеглээн.

  Реклама