«MITT 2021» делегей чергелиг туризм делгелгези

  0
  10
  Тыва «MITT 2021» делегей чергелиг 27-ги туризм делгелгезинде бир дугаар киржип турар.

  Россияда MITT дээрге «Туризм болгаш дыштанылга» категорияның эң улуг туризм делгелгези-дир. Аңаа бүгү делегейниң аңгы-аңгы чурттары, регионнары болгаш турисчи фирмалары боттарының продуктуларын болгаш чедирер хандырылгаларын Россияның рыногунга бараалгадып көргүзер.

  «MITT 2021» делгелге Москва хоорайда «Крокус Экспо» делегейниң делгелге төвүнде эртип турар. Тыва Республиканы «Джаз-Трэвэл», «ТоджаТур», «Аржаан Трэвэл», «Эне-Сай Отель» турисчи операторлар, Тываның даштыкы экономиктиг харылзаалар болгаш туризм талазы-биле яамызы, Турзимниң информация төвү төлээлеп турар. Сайыт Роланда Самбу-Хоонуң башталгазы-биле олар делгелгениң ажыдыышкынынга киришкен.

  Тываның туроператорлары федералдыг болгаш регионалдыг турагенстволар-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгаларны болгаш керээлерни чарып алганнар.

  Республикада билдингир бараан бүдүрүкчүлери тыва шоколад, саат, чыжыргана хандызын болгаш туризм маршруттарының дугайында медээлерни Тываның стендизинге көргүзүп делгээн.

  Чылдан чылче MITT делгелге шөлчүгежиниң девискээринден үнмейн бөмбүрзекти долгандыр аян-чорук кылыр арганы берип турар. Ында Турция, Греция, Абхазия, Мальдивы, Каталония, Малайзия, Никарагуа, Куба, Таиланд, Черногория, Израиль, Болгария, Саксония, Албания, Алма-Ата хоорай; Кения, Мадагаскар, Перу, Индия, Латвия, Италия, Чили болгаш өске-даа чурттарның болгаш Россияның регионнарының туроператорлары киржип турар.

  Чаңчыл ёзугаар регион бүрүзү видеоролик мөөрейинге боттарының ажылын киириштирер. Тыва «TUVA INCOGNITA» видеороликти көргүскен. Мөөрейниң тиилекчилерин шаңнаар ёзулал бөгүн, март 17-де, болур.

  Маңаа киржип келген улус делегейниң туризм ассоциацияларының төлээлери-биле ужуражыр, чаа хереглекчилерни болгаш партнерларны тып алыр, туризм үлетпүрүнүң чаартылгаларының дугайында билип алыр аргалыг болур.
  Реклама