Муң ажыг уругларны шинчилээн

  0
  3

  “Кадыкшылдың оруу” губернатор төлевилелин боттандырып турар эмчилерниң бөлүү Таңды кожууннуң суурларын кезип, тус черниң уругларының кадыкшылын шинчилеп хынап чораан.

  Уруглар эмчилериниң бригадазы Бай-Хаак, Арыг-Бажы, Кызыл-Арыг, Балгазын, Межегей, Кочетов суурларга доктаап, ол суурларның болгаш чоок кавызында эвээш чурттакчылыг черлерниң чонунуң ажы-төлүнүң кадыкшылының байдалын шинчилээн.

  Таңды кожуун болгаш тус черлер эрге-чагыргалары бо чугула ажылга бүгү талазы-биле дузаны эмчилерге көргүскен. Сумуларның удуртулгазы болгаш тус черниң идепкейлиг чурттакчылары Сой, Марачевка, Краснояровка, Успенка деп эвээш чурттакчылыг черлерден, малчыннарның кыштагларындан улуг кижилерни болгаш ажы-төлдү эккеп, оларны шинчилээринге дузалаан.

  Бо үнүүшкүн үезинде ниитизи-биле муң ажыг уруглар, оолдарның кадыкшылының байдалын шинчилээн. Оларның аразындан 183 ажы-төл хоочургай аарыгларлыг болганы илерээн. 36 уругларны катап шинчилеп көөр деп эмчилер шиитпирлээн.

  “Кыштаг”, “Чаа сорук”, “Инек – чемгерикчи малым” губернатор төлевилелдериниң киржикчилери малчыннарның болгаш оларның ажы-төлүнүң кадыкшылының байдалынче шыңгыы кичээнгейни “Кадыкшылдың оруунуң” эмчилери угландырган. Чүге дээрге хары угда аңгы-аңгы эртем-билиглиг тускай специалист эмчилерге кадыкшылының байдалын шинчидип алыры эки таварылга. Кызыл хоорайның эмнелгелеринде безин чамдык тускай специалист эмчилерниң хүлээп алыышкынынга кирип алыры белен эвес дээрзи билдингир.

  Суурлар чурттакчыларының болгаш малчыннарның ажы-төлүнүң аразында карааның көөрү багай, мага-бодунуң деңзизи чиик, организминде йод чедишпес, чүстери аарыг уруглар, оолдар бар болган.

  Сумуларда баштайгы эмчи дуза пунктуларының эмчилеринге, школаларда башкыларга болгаш ада-иелерге ажы-төлдүң кадыкшылының байдалын экижидер талазы-биле арга-сүмелерни эмчилер берген.

  Реклама