Муң гектар суггат системазын катап тургускан

  0
  1

  Тываның Каа-Хем, Бии-Хем база Таңды кожууннарда суггат системазын катап чаартыр ажылдар доозулган. Ниитизи-биле 1000 гектар суггат системазын катап ажылдаткан. Ылаңгыя кааң чайларда көдээ ажыл-агый культураларның эки дүжүдүн алырынга суггарылга улуг рольду ойнаар.

  Тывада суггат системаларның хөй кезии ажыглаттынмайн турар болгаш, эрткен чүс чылдың 90 чылдарында-ла юридиктиг статузун чидирген деп, регионнуң Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Ынчангаш 2020 чылда суггат системазының документилерин катап көдүрүп, «АҮК продукциязының экспорту» наңионал төлевилелге киржири-биле юридиктиг черлерге быжыглап эгелээн.

  Бии-Хем, Каа-Хем баз Таңды кожуун чагыргалары Росдаңзының Тыва Республикада эргелели-биле кады Могай, Чаглаалыг база Шаңган суггат системаларының документилерин катап чыып, «АҮК продукциязының экспорту» наңионал төлевилелде суггат четкизин эде чаартыры көрдүнген кезээнге киржир кылыр объектилерни киирген.

  Таңды кожуунда Шаңган системазының чаарталгазында элээн нарын айтырыглар барын көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

  – Сооктар дүшкени-биле Шаңган системазында ажылдарны ара соксаткан. Соок үеде ол ажылдар болдунмас. «Чүлдүм» ТАА тудуг ажылын чылый бээрге катап эгелээр. Септелге доосту бээрге, суггат үезинде, көдээ ажыл-агыйның 976 гектар шөлүн немей киирер бис – деп, көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Владимир Алдачи тайылбырлаан.

  Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Лариса Монгуш 2022 чылда 28 муң гектар чаа шөлдерни ажыглалче киирерин дыңнаткан.

  Тыва Республика чер ажылынга таарымча чок зонада чыдар. Агаарның соогу, өл-шыктың чедишпези, көдээ ажыл-агый продукциязын бүдүреринге таарымча чок. Ынчангаш Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы суггат системаларының айтырыгларын шиитпирлээринче кичээнгейни углаан.

  Реклама