Мурнуку черде – Барыын-Хемчик, Кызыл болгаш Чөөн-Хемчик кожууннар

  0
  20

  Тываның көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Айдың Дун бөгүнгү аппарат хуралынга республиканың ажыл-агыйларында мал оолдаашкынының дугайында илеткээн.

  – Мал оолдаашкыны февраль төнчүзүнде эгелээн, ам кидин-түлүк үезинде. Малчынарның мурнунга бо чылын ниитизи-биле 560 муң баштан эвээш эвес анай-хураганны алыр сорулга салдынган. Бөгүнгү байдал-биле алырга, өнчү-хөреңгиниң бүгү хевирлериниң ажыл-агыйларында 139 муң баш анай-хураган хорамча чок алдынган азы көрдүнгенинден 25 хуузу болуп турар.

  Мал оолдаашкынының талазы-биле мурнуку черде Барыын-Хемчик, Кызыл болгаш Чөөн-Хемчик кожууннар чоруп турар.

  Ооң-биле чергелештир республиканың ажыл-агыйларында инек болгаш дуңгуш хунажыннар база төрүп эгелээн. Март 14-түң байдалы-биле алырга, ниитизи-биле республика иштинде 6258 баш бызааны алган азы көрдүнгенинден 10 хуу. Эң хөй бызааны Бай-Тайга кожуунда – 550 баш болгаш Чөөн-Хемчикте – 1356 баш алган.

  Малчын коданнарда ажылчын холдарга хереглелдиң улгатканы-биле холбаштыр Көдээ ажыл-агый яамызы тус черлерде чагыргалар-биле кады мал оолдаашкынының үезинде немелде күштү хаара тудар хемчеглерни ап, чорудуп турар. Сакман ажылдарынче ниитизи-биле 2198 кижини (2020 чылда – 1989 кижи) хаара туткан.

  Бөгүн кол сорулга – чаш малды кадагалап арттырары болур. Ол бүгүнү чедип алыры-биле ажыл-агыйларга күстен тура мал чемин курлавырлаан. Амгы үеде ажыл-агыйларда белеткээн мал чеминиң 31 хуузу азы 82,8 муң тонна арткан. Республика курлавыры 83 хуу кадагалаттынып арткан. Мал чеми-биле бергедежип турар кожууннарга ону бот-үнези-биле садар бис. Шириин болгаш үр кыштың сөңнээни шылгалдаларны бистиң малчыннарывыс ажып эртер дээрзинге бүзүрээр мен – деп, сайыт дыңнаткан.

  Реклама