Национал дылдарга хүндүткел

  0
  0

  ЮНЕСКО-нуң шиитпирин ёзугаар делегейде улуг-биче чоннарның дылдарын болгаш культуразын камгалап арттырар сорулга-биле февраль 21-ниң хүнүн Бүгү делегейде Төрээн дыл хүнү кылдыр доктааткан болгаш 2000 чылдан тура чылдың-на демдеглеп турар.

  Төрээн дыл хүнүн бүгү делегейниң календарынче киирип тура, чидип бар чыдар дылдарга хүндүткелди оттуруп, оларны хумагалап арттырарынга хамаарышкан айтырыгларже кол кичээнгейни угландырган. Таптыг тодаргай хемчеглер алдынмас болза, амгы үеде делегейде ажыглаттынып турар 6000 ажыг дылдарның хөй кезии ХХI чүс чылда чиде берип болурунуң айыылы тургустунуп турар.

  Төрээн дылын билири – улуг аас-кежик. Тыва дылывыс – үнези чок байлаавыс болгаш эртиневис, ону хумагалыг эдилээлиңер!

  Мээң дылым

  Орус, моол алтай болгаш
  Оон-даа өске дылдар-биле
  Төрелдежип, хөгжүп орар
  Төрээн дылым, мээң дылым

  Тыва чонум турбаан болза,
  Алыс бодум кайын кээр мен
  Тыва дылым турбаан болза,
  Аксы-сөзүм кайыын кээр деп.

  Өөрүшкүнү, муңгаралды,
  Өгбелерим чагыгларын
  Өзээн өттүр чугаалап бээр
  Өндүр дылым, мээң дылым.

  Үлегер сөс ыры-шоорнуң
  Үнер-дөзү чаяакчызы,
  Чиге тода хуулгаазын
  Чидиг чепсээм мээң дылым.

  Тываның Улустуң чогаалчызы, хоочун журналист Кара-Күске Чооду.

  Реклама