Национал төлевилелдер талазы-биле семинар

  0
  6
  Национал төлевилелдер талазы-биле семинар

  Төлевилелдерниң ажыл-чорудулгазын уштап-баштаар эргелел “Тыва Республикада национал төлевилелдерниң боттанылгазының дугайында” өөредилгелиг семинарны эрттирген.

  Сайыттарны болгаш оларның оралакчыларын, төлевилел офистериниң специалистерин катай алырга, өөредилгени күүсекчи эрге-чагырга органнарының 25 ажылдакчызы эрткен.

  Семинарны Тываның Баштыңының Администрациязының болгаш Тыва Республиканың Чазак Аппарадының удуртукчузу Светлана Ощепкова ажыткан. Ол күүсекчи эрге-чагырга органнарының ажыл-чорудулгазынга, сорулгаларны болгаш соругдаан көргүзүглерни чедип алырынга, төлевилелдерниң боттанылгазын таварыштыр Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң стратегтиг сорулгаларын күүседиринге төлевилелдерни уштап-баштаар арга-хоргалар ажыглалының чугулазын демдеглээн.

  Төлевилелдерниң ажыл-чорудулгазын уштап-баштаар эргелелдиң начальнигиниң хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Чечек Артна төлевилелдер уштап-башталгазынга аргалар ажыглап киирериниң төөгүзүн чугаалап, “төлевилелдер уштап-башталгазы” деп билигниң алыс утказын, номативтиг эрге-хоойлу баазазын чедингир кылдыр тайылбырлап, национал төлевилелдиң көргүзүглери дээш
  удуртукчуларның харыысалгазының дугайында чугаалаан.

  2021 чылда боттанып эгелээн «Туризм» национал төлевилелдиң дугайында даштыкы харылзаалар болгаш туризм талазы-биле сайыттың оралакчызы Айза Оюн таныштырып чугаалаан.

  Семинарның төнчүзүнде ооң дыңнакчылары тайылбырларны кылып, чамдык санал-оналдарны кииргеннер. ТР-ниң орук-транспорт сайыды Кежик Дандаа шак мындыг семинарларның чаа томуйлаткан удуртукчуларга болгаш ажылдакчыларга онза чугулазын демдеглеп, ону организастап эрттирген талага өөрүп четтиргенин илереткен.

  Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйы яамызында килдис начальнигиниң оралакчызы Айлана Очур кожууннарның чагырга черлериниң ажылдыкчыларынга төлевилел бүрүзүнге аңгы семинарларны эрттирерин саналдаан.

  ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызында төлевил офизиниң удуртукчузу Анай-Хаак Хомушку «Электроннуг бюджет» деп медээлел системазының ажылының талазы-биле семинарны эрттирерин чугаалаан.

  Шупту санал-оналдарны Төлевилелдерниң ажыл-чорудулгазын уштап-баштаар эргелелдиң 2021 чылда ажыл планынче киирген.

  Реклама