Национал төлевилелдерде объектилерниң тудуу

  0
  6

  Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның эрттиргени аппарат хуралынга ТР-ниң тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйының сайыды Аяс Хунай-оол национал төлевилелдерде объектилерниң тудуунуң дугайында илеткээн. Ооң чугаазындан алырга, тудугларның белениниң деңнели, ажылдарны доозарының хуусаалары аңгы-аңгы.

  Чижек кылдыр алырга, солагай эрикте дачаларның девискээринде школаның тудуу 95 хуу белен. Ол бо чылдың сентябрь 1-де баштайгы өөреникчилерин хүлээп алыр. Ынчалзажок аңаа чедир кылыр-тудар ажылдар-ла хөй. В. Ховалыгның чугаалааны ышкаш, чылыдылга, вентиляция ажылдарын, школаның девискээриниң чаагайжыдылгазын көрдүнген хуусааларда боттандырар апаар. Найысылалдың Бай-Хаакская кудумчузунда 825 олуттуг школаның тудуу эгелээн дээрзин тудуг сайыды аппарат хуралынга илеткээн.

  Владислав Ховалыг ажылдың темпилерин кудулатпазынче онза кичээңгейни угландырып, көрдүнген хуусааларны шөйген ажыы чок, оон туржук тудуг объектилеринде ажылдар күүселдезин, ажыглалга киирилдени келир чылче узадып, саадаткан ажыы чок. Ылаңгыя ол бүгү чүүлдер школаларга хамааржыр, аңаа ажылдарны август 31-ге чедир шөйүп турбайн, август 15-те дооскан турар ужурлуг деп чугаалаан. Ынчангаш бо айтыышкынга дүүштүр планнарны эде кылырын ол негээн.

  Бо чылын тудуу доостур, ажыглалга кирер объектилерниң санынга Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуң бажың-балгады база хамааржыр. Ону бо чылдың декабрь 31-ге чедир тудуп доозары планнаттынып турар. Амгы үеде ооң белени 47 хуу.

  Хову-Аксы суурнуң болгаш Шагаан-Арыг хоорайның суг алыр черлериниң чаартылгазы чоруп турар. Баштайгызын 2019 чылда-ла эгелээн, август 31-ге чедир ону ажыглалга киирери көрдүнген. А Шагаан-Арыг хоорайда суг алыр черниң чаартылгазын бо чылын эгелээш, бир чыл ажыг болгаш доозар деп турар.

  Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң Амы-хууда программазының иштинге беш төлевилелди боттандырары көрдүнүп турар. Аңаа дүүштүр Хову-Аксы сууурга, Кызыл хоорайга чаа микрорайоннарны тудар.

  Өскүс уругларга чурттаар оран-сава тударының болгаш эргижиреп, элээн бажыңнардан хамаатыларны көжүрериниң айтырыын чазак-чагырга бо чылдарның дургузунда шиитпирлеп келген. Бо чылын хөй квартиралыг 11 бажыңны ажыглалга киирер – бежин Кызыл хорайга, алдызын Хову-Аксы суурга — деп, Аяс Хунай-оол бодунуң илеткелинге демдеглээн.

  Реклама