Национал төлевилелдерниң боттанылгазы

  0
  0
  Национал төлевилелдерниң боттанылгазы
  Тыва Республиканың Чазак Даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерттиң башкарылгазы-биле неделя санында республиканың девискээринге национал төлевилелдерниң боттанылгазының талазы-биле тус чер бот-башкарылга органнарының болгаш күүсекчи эрге-чагырга органнарының ажыл-чорудулгазын уштап-таарыштырарының талазы-биле албан черлериниң аразында штабтың хуралы эртип турар.Аңаа янзы-бүрү айтырыгларны чугаалажып турар, ооң иштинде национал төлевилел бүрүзүнден чүнү садып алырын безин.

  Тываның Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызының дыңнадып турары-биле алырга, чоокку үелерде “Экология” национал төлевилелдиң “Арга-арыгны камгалаары” федералдыг төлевилелдиң иштинге арга-арыгны өрттен камгалаарынга 20 кезек база 18 арга ажыл-агыйының дериг-херекселин садып алыры көрдүнүп турар.

  “Арыг чурт” федералдыг төлевилелдиң иштинге Тываның девискээринде “Тыва кобальт” комбинаттың артынчыларын дагын эде культивастаар. Артынчылар-биле ажылдың шынарының талазы-биле ”Кадыг коммунал артынчыларын ажаап-тежээриниң комплекстиг системазы” төлевилел боттанып турар. Ук төлевилелге дүүштүр артынчыларны ажаап-тежээриниң талазы-биле регионалдыг оператор – “Чаагайжыдылга” МУБ ук адырга ажыл-чорудулганы кылыр.

  Регион оператору бүдүн республика иштинге кадыг коммунал артынчыларын үндүр сөөртүрүнүң 531 керээзин чарган. Кызыл хоорайга хамаарыштыр алырга, регион оператору 356 хөй квартиралыг бажыңнарны харыылап турар азы ол бүгү хөй квартиралыг бажыңнарның 85 хуузу. Артынчыларны, бокту аайлаар операторнуң ачы-дузазын 7 муниципалитет тургузуу көрүп турар.

  Реклама