Найыралдың төлевилели Эрзин кожуунда

  0
  3
  Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызының ажылчын бөлүү Эрзин кожууннуң школаларынга барып четкеш, «Чаңгыс дээр адаанга» деп регионалдыг төлевилел-биле школачыларны болгаш башкыларны таныштырган. Кызылдың 16 дугаар лицейиниң чедиги классчызы Очур Ооржак, 15 дугаар лицейниң өөреникчизи, тоску классчы Батыр Моңгуш аалдап чораан.

  – Төлевилелдиң боттандырылгазы дээрге республиканың школачыларының аразынга аңгы-аңгы нацияның улус-чоннар-биле аралажып чугаалажып тургаш, эп-найыралдыг харылзааларны быжыглаары, аныяк-чалыылар аразынга орус болгаш тыва дылдарга культурлуг чугааны сайзырадыры, ада-чуртчу кижизидилгени, төөгү-чурт шинчилелдиг ажыл-чорудулганы, бичии уругларга туризмни сайзырадыры-дыр. Төлевилелдиң киржикчилери, бирги ээлчегде, хоорай болгаш суурларның школаларының өөреникчилери, педагогика коллективи болур ужурлуг.

  Төрээн чериниң төөгүзүн болгаш культуразын билиринге ийи чадалыг тестилерни эртирер. Бирги чадазы март айда болур. Чоннуң чаңгыс аай демнежилгезиниң хүнүнге уткуштур ноябрь айда ийиги чадазы болур» – деп, ТР-ниң Өөредилге сайыдының бирги оралакчызы Наталья Масленникова, төлевилелдиң ажыдыышкыны-биле эрзинчилерге байыр чедирип тургаш, чугаалаан.

  Эрзин кожууннуң школаларында өөреникчилерниң чемгерилгези-биле холбашкан улуг бергедээшкиннер турбаанын башкылар дыңнаткан. ТР-ниң Өөредилге яамызының эргелелинге хамааржыр организациялар школага өөредилгелиг алды шөлчүгешти тургузускан. «Сайзырал» төвү хоорайның лицейлериниң өөреникчилери-биле таныштырган. Тываның өөредилге сайзырадыр болгаш билиг бедидер иститудунуң ажылдакчылары доозукчу тоску класстарның эртем башкыларының ГИА шылгалдарының талазы-биле айтырыгларынга харыылап берген.
  Национал школа хөгжүдер институт тыва оюннарны ойнаткан.

  «Панчык» деп дөрт киржикчилиг оюн дугайында эрзинчилер тайылбырлааш, канчаар ойнаарының арга-дуржулгазын үлешкен. Даштыгаа спортчу уг-шиин канчаар чорударын республиканың немелде өөредилге төвү спортзал иштинге көргүзүп эрттирген.

  Россияның школачылар шимчээшкининиң төлевилелдериниң дугайында республиканың кижизидилге болгаш эрге-хоойлу хажыдар чоруктар профилактиказының төвү тайылыбырлап таныштырган.
  «Тет-а-тет» ойнаарактар театры Эрзин суурнуң культура бажыңынга «Солнышко и снежный человечек» деп шиини көргүскен.
   
  Реклама