Найыралдың төлевилели Мөңгүн-Тайгага четкен

  0
  2
  Найыралдың төлевилели Мөңгүн-Тайгага четкен

  “Чаңгыс дээрниң адаанда” губернатор төлевилелиниң киржикчилери дүүн ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунга аалдап четкеннер. Делегацияның кежигүннери ТР-ниң өөредилге яамызының төлээлери, немелде өөредилге төптериниң специалистери база Сарыг-Сеп школазының башкылары солун программалыг барганнар.

  Мөңгүн-тайгажылар аалчыларын Мугур-Аксының Культура бажыңынга чылыг-чымчак уткуп-хүлээп алганнар. Сарыг-Септиң № 1 ортумак школазының директору М. В. Радченко “Чаңгыс дээрниң адаанда” деп губернатор төлевилелин чыылган чонга таныштырган.

  Дараазында угланыышкыннар аайы-биле 8 аңгы шөлге янзы-бүрү хемчеглер болган. Башкылар тоску класстарга орус дыл, математика болгаш төөгү эртемнеринге консультацияларны чоруткан. Республиканың “Сайзырал” төвүнүң психологу 8 класстың өөреникчилеринге тренинг эрттирген. Спорт залга класс удуртукчуларынга Республиканың немелде өөредилге төвүнүң специалистери хоойлу-дүрүм үрээр чорукка удур профилактика талазы-биле методиктиг дузаны кылган.

  “Чаңгыс дээрниң адаанда” деп төлевилелди хоорайның болгаш көдээ черниң школаларының удур-дедир харылзаазын быжыктырар, школачылар аразынга орус болгаш тыва культураны нептередир сорулга-биле тургускан.

  Реклама