Найысылалдың чугула айтырыглары

  0
  0
  Найысылалдың чугула айтырыглары
  Кызыл хоорайның мэри Карим Сагаан-оол “Найысылалдың чугула айтырыглары, ону шиитпирлээриниң аргалары” деп темага парлалга-конференциязын эрттиргенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Карим Байлак-оолович хоорайның чурттакчы чонунуң дүвүредип турар, хоорай чагыргазының шиитпирлеп турар чугула айтырыгларын, ап турар хемчеглериниң дугайында журналистерге дыңнаткан. Ол дээрге, хоорайның чаагайжыдылгазының, агаарының ыш-хөөден хирленгениниң, черлик ыттар көвүдээниниң, хөй-ниити транспортунуң ажылын таарыштырарының, чуртталга кварталдарының комплекстиг тудуун нептередириниң талазы-биле айтырыглар-дыр.

  Ол ышкаш мэр Кызыл хоорай чагыргазының эрткен чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдеринге доктааган. 2019 биле 2020 чылдарда “Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары” деп национал төлевилел-биле Кызыл хоорайның 36 кудумчузунга узуну 35 километр орукту чаарткан болгаш септээн. Ниитизи-биле ол ажылче 700 сая рубль чарыгдаан. Бо чылгы планда Колхозная, Бай-Хаакская, Набережная, Спутник микрорайонунда Звездная дээш өске-даа кудумчуларның оруктарын чаарттыры көрдүнген. Эрткен чылын национал төлевилелдиң ачызында Титов, Тиилелгениң 75 чылдааны база Иркутская кудумчуларынга улуг чаарттылга ажылын кылып шыдапкан.

  “Таарымчалыг хоорай хүрээлеңи” федералдыг программа-биле Кызыл хоорай эрткен чылын беш хөй-ниити девискээрлерин чаагайжыдар аргалыг болган. Бо чылын база ол программага Кызыл киржир.

  Хоорайның агаарының ыш-хөөзүн эвээжедири-биле Кызыл хоорайның мэриязы төпчүткен чылыдылга хандырылгазынга коштунар дээн албан черлериниң чарыгдалының чартыын хоорай бюджеди хандырар чурумну ажылдап кылган. Ол субсидияны алырынга шилилге эртер талазы-биле конкурсту чарлаан. Амгы үеде төпчүткен чылыдылга системазында чүгле чаңгыс объект коштунган – “ДНС” садыы. “Арбын” садыынга, Троицк хүрээзинге, “Енисей” культура бажыңынга база № 10 школага чылыдылга системазынга коштунарының техниктиг негелделерин берген. Бо объектилер 2021 чылда хоорайның удуртулгазындан деткимче алырынга кордакчылап болур.
  Реклама