Наркотиктерге удур эки турачылар шимчээшкини

  0
  3
  Наркотиктерге удур эки турачылар шимчээшкини

  Тывада наркотиктерге удур эки турачылар шимчээшкининиң киржикчилеринге «Эки турачылар школазы» ажылдап эгелээн.

  «Өлүмнү кайда садып турарын дыңнат» деп ниити-российжи профилактиктиг акцияның кызыгаары-биле хоойлуга чөрүштүр наркотиктиг бүдүмелдер ажыглаар болгаш садып-сайгарар чоруктарга удур профилактиктиг ажылдарны Тываның Иштики херектер яамызының Наркотиктер саарылгазын хынаар талазы-биле эргелелдиң ажылдакчылары чорудуп турар.

  Часкы дыштанылга үезинде «Эки турачылар школазының» баштайгы дыңнакчылары Кызылдың транспорт техникумунуң студентилери, «Фемида» эрге-хоойлу клувунуң кежигүннери, накротиктерге удур шимчээшкинниң эки турачылары болган.

  Эки турачылар СПИД-төвүнүң кол специализи Чайырана Сат-биле ВИЧ-халдавырының профилактиказының дугайында чугаалашкан.
  Республиканың «Сайзырал» төвүнүң педагог-психологу Чечек Дугур «Хай-бачытка удур кады туржуулаңар» деп өөредигни эрттирген. Педагогтарның бо ажылы уругларны берге байдалда шын шиитпир хүлээп алырынга өөредир, чугаалажып харылзажыр культуразын бедидер угланыышкынныг.

  Амыдыралдың кадык овур-хевиринге боттарын болгаш чоок улузун чаңчыктырып, «Мен» деп билиишкинни чүгле эки талалыг кылдыр хевирлеп, наркотиктер, хоралыг чүүлдер ажыглаарын «Чок» деп соксадып билириниң дугайында тайылбырлап берген.
  Эки турачыларның наркотиктерге удур шимчээшкини аныяк-чалыыларга эки салдарын эрткен чылдың октябрьдан тура көргүзүп келген.

  Реклама