Ойнаар-кыстар театры шиини көргүскен

  0
  3

  Россияның Кеземче күүседир федералдыг албанынының Тывада эргелелиниң парлалга албанының дыңнадып турары-биле алырга, Бүгү-делегейниң театр хүнүнүң бүдүүзүнде Кызыл хооорайның истелге изоляторунда назы четпээннергеТываның күрүнениң ойнаар-кыстар театры “Аразындан суг акпас алышкылар” деп шиини көргүскен.

  Шиини тыва улустуң тоолчургу чугааларынга үндезилеп тургускан. Үе-дүпте болган болуушкуннуң дугайында ында чугаалап турар. Сүт-Хөлдүң баарынга алыскак-чиксек сеткили чок, аразындан суг акпас найыралдыг ийи алышкы чурттап чораан. Бир катап хеймер дуңмазы Сүт-Хөлден хуулгаазын буга тудуп алырга, демгизи ону хостаарын дилеп, ол дээш оолдуң үш күзелин күүседип бээр болган. Өндүржүп бедиксээн, эрге-чагырга эдилексээн акызы буганы үш күзелди боттандырзын деп дуңмазын ыдалап-ла эгелээн. Төнчүзүнде барза-барза, артык сеткил ара дүжүп, харам сагыш хамыкты хайтадып, акызын алыр өнчү чок арттырып каар.

  Шии көргүзүүнден аңгыда, театрның артистери Тываның күрүнениң ойнаар-кыстар театрының тургустунганының, театр уран чүүлүнүң ужур-утказының болгаш шиини тургузуп турда олар-биле болган уттундурбас чүүлдерниң дугайында уругларга чугаалап бергеннер.

  «Театр кижиниң амыдыралынга улуг рольду ойнап, ооң кижи болуп сайзырап, буянныг, эки чүүлдерге хереглелин хевирлээринге дузалаар. Ак, кара сагыштың, шынчы, дидим чоруктуң, найыралдың болгаш сагыш човангыр чоруктуң темазын шии тургузугларынга ажыдып тура, шииниң маадырларын таварыштыр оларның кылганы алдаг-частырыглардан оваарнып чоруурун көрүкчүлерге сагындырып турар бис” деп, театрның кол администратору Сайлык Монгуш демдеглеп турар.

  Бодунуң талазындан хоругдал албан чериниң ажылдакчылары Тываның күрүнениң ойнаар-кыстар театрының удуртулгазынга кеземче-күүселде системазының албан черлериниң даңзызында турар кижилер-биле кижизидилге ажылыга киржип турары дээш өөрүп четтиргенин илереткеннер.

  Реклама